‘Te wei­nig bescher­ming voor groen in Haar­lem’

De gemeen­te Haar­lem biedt te wei­nig garan­ties voor de bescher­ming van het schaar­se groen in de stad. Het nieu­we groen­struc­tuur­plan van de gemeen­te kan niet garan­de­ren dat de hui­di­ge hoe­veel­heid groen niet ver­der zal afne­men, laat staan dat er spra­ke zal zijn van uit­brei­ding van het groe­n­are­aal bin­nen de stads­gren­zen.

Dat is kort samen­ge­vat de kri­tiek die een groot aan­tal belan­gen­or­ga­ni­sa­ties, wijk­ra­den, actie­groe­pen en ande­re inspre­kers heb­ben geuit op het groen­struc­tuur­plan.

Bron:
Haar­lems Dag­blad