‘Ste­ni­ge Leid­se­buurt in Haar­lem snakt naar groen’

In het Haar­lems dag­blad van 21 mei j.l. was een inte­res­san­te repor­ta­ge van Arthur de Mijt­te­nae­re te lezen over de Leid­se­buurt in Haar­lem, die vol­gens de schrij­ver lijkt te snak­ken naar een ver­groe­nings­beurt.
In het arti­kel komen wijk­raads­le­den Pau­la Gra­pen­daal en Mara van Lim­beek aan het woord. Zij ver­tel­len over hun inspan­nin­gen om hun Leid­se­buurt groe­ner te maken. Zo gin­gen zij, aan de hand van een idee­ën­boek gemaakt door het land­schaps­bu­reau Arda uit Woer­den, twee week­en­den met samen met buurt­be­wo­ners aan de slag in hun wijk. Maar, het kan natuur­lijk altijd groe­ner.
Zij roe­pen Leid­se­buur­ters dan ook via het arti­kel op om zich te mel­den bij de wijk­raad: ‘De men­sen moe­ten zelf hun buurt groe­ner maken, de gemeen­te zorgt voor finan­ci­ë­le onder­steu­ning. De plan­ten­bak­ken kun­nen bij de gemeen­te wor­den opge­haald.’
 
Log gra­tis in bij Haar­lems Dag­blad om het hele arti­kel te lezen: http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/article27077905.ece/Stenige-Leidsebuurt-in-Haarlem-snakt-naar-groen_