Hoof­den­tree Den Haag wordt groe­ner en vei­li­ger

Wie over een jaar Den Haag bin­nen­rijdt via de Utrecht­sebaan, ziet met­een dat de stad een groen hart heeft. Het komen­de jaar wordt deze stad­sen­tree, die nu te veel de sfeer van een snel­weg ademt, groe­ner en vei­li­ger gemaakt. “Wie eind vol­gend jaar de tun­nel uit­komt, ziet met­een dat Den Haag een inter­na­ti­o­na­le stad van […]

D66 Den Haag zet in op meer open­baar groen

Een groe­ne en duur­za­me open­ba­re ruim­te voor Den Haag. Dat was voor D66 de belang­rijk­ste inzet tij­dens de gemeen­te­raads­ver­ga­de­ring van don­der­dag 22 novem­ber. Raads­lid Kim Waan­ders, woord­voer­der bij de behan­de­ling van de Kader­no­ta open­ba­re ruim­te, zet­te vol in op toe­gan­ke­lijk groen in de stad. €œEen groe­ne buurt is een leef­ba­re buurt. Als meest dicht­be­volk­te gemeen­te […]

Wet­hou­der Den Haag: ‘Inves­te­ren in groen geeft hoog ren­de­ment’

De gemeen­te Den Haag heeft er in een eco­no­misch moei­lij­ke peri­o­de voor geko­zen om te inves­te­ren in het groen. Voor San­der Dek­ker, wet­hou­der van Finan­ci­ën, is de keus om te inves­te­ren in de open­ba­re ruim­te een logi­sche beslis­sing. “Als je door te inves­te­ren een stad eco­no­misch krach­tig en ook aan­trek­ke­lijk kunt maken, is het een […]

Den Haag steekt ander­half mil­joen in groen hou­den stra­ten en plei­nen

Den Haag gaat dui­zend bomen per jaar plan­ten om stra­ten en plei­nen groen te hou­den. Op de eer­ste dag van de len­te, tevens de Haag­se Bomen­dag, heeft wet­hou­der San­der Dek­ker van Stads­be­heer samen met kin­de­ren van basis­school De Klei­ne Kei­zer de eer­ste twin­tig daar­van geplant.“Vanaf nu lopen we geen ach­ter­stan­den meer op bij het plan­ten […]

VVD Den Haag wil terug­plaat­sing ver­dwe­nen bomen

De Haag­se VVD-gemeen­­te­raads­­frac­­tie heeft het col­le­ge van B&W ver­zocht de ver­dwe­nen bomen in de Vogel­wijk terug te plaat­sen. VVD-raads­­lid Mar­tin Wörsdörfer wees wet­hou­der Dek­ker (VVD, Stads­be­heer) op het ver­dwe­nen groen na een bezoek aan de Vogel­wijk. Bij her­­be­­stra­­tings- en rio­le­rings­werk­zaam­he­den zou­den vol­gens wijk­be­wo­ners uit de omge­ving van de Zwa­luw­straat maar liefst 10 van de 23 […]

Den Haag ver­lengt sub­si­die voor groe­ne daken

Par­ti­cu­lie­re huis­ei­ge­na­ren, ver­e­ni­gin­gen van eige­na­ren en bedrij­ven kun­nen nog tot uiter­lijk 1 novem­ber 2014 sub­si­die aan­vra­gen voor het aan­leg­gen van een groen dak in de gemeen­te Den Haag. Dins­dag 12 okto­ber 2011 heeft het col­le­ge van b&w dit beslo­ten. De gemeen­te Den Haag moe­digt de aan­leg van groe­ne daken aan. Groe­ne daken zor­gen ervoor dat […]

Uniek Bomen­mu­se­um in Den Haag is klaar

Het Bomen­mu­se­um en het daar­om­heen lig­gen­de Vliet­park in de Haag­se wijk Wate­ring­se Veld zijn af. Het unie­ke open­lucht­mu­se­um bestaat uit meer dan 400 ver­schil­len­de soor­ten bomen. Het Vliet­park ver­bindt de Uit­hof met Mid­­den-Del­f­­land en is daar­mee een belang­rij­ke scha­kel in de groe­ne gor­del rond de zuid­kant van Den Haag. Het is een gewil­de plek voor […]

SP-ini­ti­a­tief­voor­stel “behou­dens­waar­di­ge bomen Den Haag” aan­ge­no­men

Tij­dens de raads­ver­ga­de­ring van 22 sep­tem­ber is het ini­ti­a­tief­voor­stel van de Haag­se SP “behoudenswaardige bomen in Den Haag” aan­ge­no­men door de vol­tal­li­ge gemeen­te­raad. SP-raads­­lid Bart van Kent: “Bomen geven lucht en rust in een druk­ke en vol­le stad zoals Den Haag. Het is daar­om belang­rijk dat bomen die al tien­tal­len jaren het straat­beeld bepa­len, behou­den […]

Den Haag stelt €450.000 beschik­baar voor mili­eu­pro­jec­ten

De gemeen­te Den Haag streeft naar een scho­ne, groe­ne en gezon­de stad. Daar­om stelt de gemeen­te € 450.000 beschik­baar voor mili­eu­pro­jec­ten in de stad. Met de ‘Subsidieregeling Mili­eu­pro­jec­ten uit de stad 2010–2011’, wil de gemeen­te bedrij­ven en instel­lin­gen hel­pen bij het ont­wik­ke­len van pro­jec­ten die een bij­dra­ge leve­ren aan een beter mili­eu in Den Haag. […]

Den Haag beschikt over eer­ste groe­ne kan­toor­ge­vel

Sinds vori­ge week beschikt Den Haag over zijn eer­ste groe­ne kan­toor­ge­vel. Op het pand waar­in KOW ste­den­bouw en archi­tec­tuur is gehuis­vest, is een ver­ti­ca­le tuin aan­ge­bracht. Het bureau is de ini­ti­a­tief­ne­mer van de gevel­be­plan­ting. Het Modu­lo­­green-gevel­sy­­teem geeft de gevel van het maga­zijn een groe­nac­cent en draagt bij aan het ver­be­te­ren van de lucht­kwa­li­teit. “Zo neemt […]