SP-ini­ti­a­tief­voor­stel “behou­dens­waar­di­ge bomen Den Haag” aan­ge­no­men

Tij­dens de raads­ver­ga­de­ring van 22 sep­tem­ber is het ini­ti­a­tief­voor­stel van de Haag­se SP “behoudenswaardige bomen in Den Haag” aan­ge­no­men door de vol­tal­li­ge gemeen­te­raad. SP-raads­lid Bart van Kent: “Bomen geven lucht en rust in een druk­ke en vol­le stad zoals Den Haag. Het is daar­om belang­rijk dat bomen die al tien­tal­len jaren het straat­beeld bepa­len, behou­den blij­ven”.

Den Haag kent veel mooie oude bomen die op geen enke­le manier beschermd zijn. Vaak zijn dit bomen die staan in een wijk met wei­nig groen en daar­om van gro­te waar­den. Met dit voor­stel wor­den deze bomen beschermd. Hier­door moet de gemeen­te eerst op zoek naar een oplos­sing, voor­dat waar­de­vol­le bomen gekapt wor­den. De gemeen­te Den Haag gaat nu met Haag­se groen­ver­e­ni­gin­gen uit het ste­de­lijk Groen­over­leg cri­te­ria opstel­len, die voort­aan betrok­ken wor­den bij nieu­we plan­nen van de gemeen­te waar­bij moge­lij­ker­wijs bomen gekapt kun­nen wor­den.
 

 

 


Bron:
SP Den Haag

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.