VVD Den Haag wil terug­plaat­sing ver­dwe­nen bomen

De Haag­se VVD-gemeen­te­raads­frac­tie heeft het col­le­ge van B&W ver­zocht de ver­dwe­nen bomen in de Vogel­wijk terug te plaat­sen. VVD-raads­lid Mar­tin Wörsdörfer wees wet­hou­der Dek­ker (VVD, Stads­be­heer) op het ver­dwe­nen groen na een bezoek aan de Vogel­wijk.

Bij her­be­stra­tings- en rio­le­rings­werk­zaam­he­den zou­den vol­gens wijk­be­wo­ners uit de omge­ving van de Zwa­luw­straat maar liefst 10 van de 23 bomen zijn ver­dwe­nen.

‘Hier komt een boom’
VVD-raads­lid Mar­tin Wörsdörfer: “Het iro­ni­sche is dat op ver­schil­len­de plek­ken tegels zijn geplaatst met de tekst: ‘Hier komt een boom’. En ter­wijl de tekst op de tegel al begint te slij­ten, zijn nog altijd geen bomen teruggeplant.”

Groen maakt veel ver­schil
De VVD’er wil dat de gaten in het straat­beeld wor­den opge­vuld. “Dit groen maakt voor wijk­be­wo­ners veel ver­schil in het straat­beeld. Waar dat beloofd is, hoort dat te wor­den hersteld.”

Par­keer­ge­drag
De plek­ken waar bomen zijn ver­dwe­nen zou­den boven­dien vaak bezet wor­den door ille­gaal gepar­keer­de auto’s. Hoe­wel Wörsdörfer nor­maal voor­stan­der van extra par­keer­plek­ken is, vormt het ille­ga­le par­keer­ge­drag in de straat een pro­bleem. “De ille­gaal gepar­keer­de auto’s vor­men op de stoep een hin­der­nis en op hoe­ken van de straat ook een gevaar, omdat ze het zicht ern­stig beper­ken. Dat kan nie­mand goed­keu­ren. Het terug­plaat­sen van die bomen zou dat ook effec­tief oplossen.”

Bron:
Regio TV Info Thuis

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.