Uniek Bomen­mu­se­um in Den Haag is klaar

Het Bomen­mu­se­um en het daar­om­heen lig­gen­de Vliet­park in de Haag­se wijk Wate­ring­se Veld zijn af. Het unie­ke open­lucht­mu­se­um bestaat uit meer dan 400 ver­schil­len­de soor­ten bomen.

Het Vliet­park ver­bindt de Uit­hof met Mid­den-Del­f­land en is daar­mee een belang­rij­ke scha­kel in de groe­ne gor­del rond de zuid­kant van Den Haag. Het is een gewil­de plek voor wan­de­laars en spe­len­de kin­de­ren, die hun hart kun­nen opha­len op speel­plek­ken als het Pira­ten­ei­land en het Avon­tu­ren­ei­land.

De Haag­se wet­hou­der Financiën en Stads­be­heer San­der Dek­ker stel­de Vliet­park en Bomen­mu­se­um don­der­dag­mid­dag 29 sep­tem­ber offi­ci­eel in gebruik. 
 

 

 

Hij doet dat door samen met kin­de­ren uit Wate­ring­se Veld een vlag in de top van de ‘ruïne’ aan de Pons Roma­nus te hij­sen. Aan­slui­tend reikt Dek­ker de 500 pagina’s dik­ke Bomen­ca­ta­lo­gus uit aan de voor­zit­ter van Bewo­ners­plat­form Wate­ring­se Veld, C. Nir­malsingh. Het Bomen­mu­se­um is ont­wor­pen door kun­ste­naar her­man de vries – hij schrijft zijn naam zon­der kapi­ta­len uit res­pect voor de natuur.

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.