Wet­hou­der Utrecht opent groot­ste groe­ne dak van bin­nen­stad

Wet­hou­der Mir­jam de Rijk van Mili­eu heeft afge­lo­pen vrij­dag het groot­ste groe­ne dak in de Utrecht­se bin­nen­stad geo­pend. Het dak van de flat aan de Pas­toor van Nue­nen­straat in Wijk C heeft een opper­vlak­te van 460 vier­kan­te meter en is bedekt met 35 sedum-mat­­ten van 500 kilo per stuk.  Het groe­ne dak is een ini­ti­a­tief […]

Lunet­ten ver­rijkt met groot­ste pro­ject gevel­groen in Utrecht

De tien trap­por­ta­len van de vijf flats aan de Sim­plon­baan in Lunet­ten zijn ver­groend met groe­ne gevels. Voor­tui­nen zijn opge­knapt, fiets­klem­men aan­ge­legd en de por­tie­ken zijn opnieuw beschil­derd. Deze en ande­re ver­be­te­rin­gen dra­gen bij aan de kwa­li­teit van de wonin­gen en aan­trek­ke­lijk­heid van de open­ba­re ruim­te. Onlangs vier­den de buurt­be­wo­ners met direc­teur Trees van Haarst […]

Groot­ste bin­nen­ste­de­lij­ke park ter wereld vol­tooid

Met de ope­ning van het Argan­zu­e­la­park in Madrid is het groot­ste bin­nen­ste­de­lij­ke park ter wereld vol­tooid. Het pro­ject Madrid RIO omvat 150 hec­ta­re langs de rivier de Man­za­na­res. Door een acht­baans­snel­weg gedeel­te­lijk te onder­tun­ne­len kwam er boven­gronds ruim­te vrij voor een bou­le­vard, ver­schil­len­de par­ken en een aan­tal sport­voor­zie­nin­gen.       Kos­ten €400 mil­joenDe rea­li­sa­tie […]

Ven­lo krijgt groot­ste groe­ne gevel van Euro­pa

Het nieu­we stads­kan­toor in Ven­lo krijgt de groot­ste groe­ne gevel van Euro­pa. Gis­te­ren werd het voor­lo­pi­ge ont­werp van het gebouw gepre­sen­teerd. Het gebouw dat in het gebied Maas­waard komt, wordt extreem duur­zaam. Ook ver­bruikt het vijf­tig pro­cent min­der ener­gie dan een stan­daard gebouw. Het gebouw is ont­wor­pen door archi­tec­ten­bu­reau Kraaij­van­ger Urbis uit Rotterdam.Het com­plex wordt […]

Rot­ter­dam fil­tert fijn stof via groot­ste groe­ne muur van Euro­pa

Rot­ter­dam maakt opnieuw een slag in het terug­drin­gen van CO2-uit­­­stoot. Bij de par­keer­ga­ra­ge West­blaak in Rot­ter­dam wordt op vrij­dag 10 sep­tem­ber de groot­ste groe­ne gevel van Euro­pa (5000 vier­kan­te meter) ont­huld. De muur wordt op den duur vol­le­dig bedekt met klim­op­be­plan­ting die onder meer het kwa­lij­ke fijn stof uit de lucht zui­vert. De ‘Rot­ter­dam­se muur’ […]

Groot­ste groe­ne dak van Amster­dam bij­na klaar

Het groe­ne dak op De Hal­ve Wereld, een com­plex met 118 soci­a­le huur­wo­nin­gen naast de Sto­pe­ra in Amster­dam, wordt op 24 augus­tus opge­le­verd. Het is het groot­ste groe­ne dak, cir­ca 1.300 m²,  dat tot nu toe in Amster­dam is gere­a­li­seerd.  Het duur­za­me sed­um­dak is in opdracht van woning­cor­po­ra­tie Yme­re aan­ge­legd, mede op ver­zoek van de […]

Groot­ste groe­ne gevel van Euro­pa in Rot­ter­dam

Aan de par­keer­ga­ra­ge West­blaak in Rot­ter­dam komt de groot­ste groe­ne gevel van Euro­pa. Langs de ver­schil­len­de zij­kan­ten en op de boven­ste par­keer­laag wordt in totaal 5000 m² groe­ne gevel aan­ge­legd. De bouw start in mei 2010 en zal naar ver­wach­ting eind augus­tus wor­den afge­rond. De aan­leg is mede moge­lijk door een financiële bij­dra­ge van de […]

Groot­ste sta­ti­ons­dak­tuin van Euro­pa

De groe­ne over­kap­ping die negen spoor­lij­nen bij het NS-sta­­ti­on van Barend­recht onder groen doet ver­stop­pen, is in juni geo­pend met onder meer een wan­de­ling door konin­gin Bea­trix. “Het is gewor­den wat we had­den gehoopt, dus het lijkt me een pri­ma plek voor een ommetje,’’ zegt de land­schaps­ar­chi­tect die zicht­baar ver­guld door het park wan­delt. “Een […]