Lunet­ten ver­rijkt met groot­ste pro­ject gevel­groen in Utrecht

De tien trap­por­ta­len van de vijf flats aan de Sim­plon­baan in Lunet­ten zijn ver­groend met groe­ne gevels. Voor­tui­nen zijn opge­knapt, fiets­klem­men aan­ge­legd en de por­tie­ken zijn opnieuw beschil­derd. Deze en ande­re ver­be­te­rin­gen dra­gen bij aan de kwa­li­teit van de wonin­gen en aan­trek­ke­lijk­heid van de open­ba­re ruim­te.
Onlangs vier­den de buurt­be­wo­ners met direc­teur Trees van Haarst van Por­taal Utrecht, Azet Hove­niers en wet­hou­der Groen Mir­jam de Rijk de ople­ve­ring van het pro­ject.
Inves­te­ren in groen
Mir­jam de Rijk, wet­hou­der Duur­zaam­heid en Groen: “We maken in Utrecht veel geld vrij om stra­ten en wij­ken te ver­groe­nen. Dank­zij hun lig­ging aan deze door­gaan­de weg kun je de groe­ne gevels bij­na niet mis­sen als je Lunet­ten bezoekt. Gevel­groen maakt de omge­ving aan­trek­ke­lij­ker en is geschikt voor plek­ken met wei­nig ruim­te voor bomen of strui­ken.”
Icoon­pro­ject
De vijf groe­ne gevels vor­men een icoon­pro­ject voor Utrecht: ner­gens anders in de stad is op deze schaal gevel­groen aan­ge­legd. Om de gevels met vet­plant­jes te kun­nen behan­gen, heeft de leve­ran­cier van het gevel­groen zelfs een uniek wand­sys­teem op maat ont­wor­pen. Groe­ne daken en gevel­tui­nen ver­be­te­ren het straat­beeld, het kli­maat en de lucht­kwa­li­teit, want het vangt fijn stof op. Groe­ne gevels die­nen als leef­om­ge­ving voor insec­ten, vlin­ders en vogels.
Sub­si­die­re­ge­ling
Por­taal, de hove­nier en de gemeen­te heb­ben samen het pro­ject gefi­nan­cierd. Utrecht kent een sub­si­die­re­ge­ling voor de aan­leg van groe­ne daken door par­ti­cu­lie­re huis­ei­ge­na­ren. Deze bestaan­de rege­ling is in 2011 uit­ge­breid voor de aan­leg van groe­ne gevels. Woning­cor­po­ra­ties kun­nen nu ook sub­si­die krij­gen. Daar­op is Por­taal als eer­ste woning­cor­po­ra­tie in Utrecht met de gemeen­te in gesprek gegaan over de aan­leg van groe­ne gevels op een pro­mi­nen­te plek.
Aan­dacht voor de omge­ving
Trees van Haarst, direc­teur Por­taal in Utrecht: “We heb­ben aan­dacht voor de omge­ving van onze huur­ders. De groe­ne gevels zijn daar een mooi voor­beeld van, zeker in com­bi­na­tie met de aan­vul­len­de aan­pas­sin­gen die we hier samen met ande­re par­tij­en heb­ben gedaan. Zo zor­gen we voor een vei­li­ge, gezon­de en pret­ti­ge plek om te wonen.”
Belang­rijk
De gemeen­te Utrecht vindt groen belang­rijk voor de kwa­li­teit van de woon­om­ge­ving. De aan­pak van dak- en gevel­groen is benoemd in het col­le­ge­pro­gram­ma Open, Groen en Soci­aal. Meer infor­ma­tie over de aan­pak en sub­si­die­re­ge­ling staat op tekstversie.utrecht.nl/groendak