Rot­ter­dam fil­tert fijn stof via groot­ste groe­ne muur van Euro­pa

Rot­ter­dam maakt opnieuw een slag in het terug­drin­gen van CO2-uit­stoot. Bij de par­keer­ga­ra­ge West­blaak in Rot­ter­dam wordt op vrij­dag 10 sep­tem­ber de groot­ste groe­ne gevel van Euro­pa (5000 vier­kan­te meter) ont­huld.

De muur wordt op den duur vol­le­dig bedekt met klim­op­be­plan­ting die onder meer het kwa­lij­ke fijn stof uit de lucht zui­vert. De ‘Rot­ter­dam­se muur’ ver­be­tert daar­naast de eco­lo­gie en bio­di­ver­si­teit in het stads­cen­trum en ver­min­dert de opwar­ming door de reduc­tie van stra­lings­warm­te.

Ont­las­ten riool
“Het groe­ne gevel­sys­teem speelt boven­dien een belang­rij­ke rol als het gaat om het ont­las­ten van het riool omdat al het regen­wa­ter dat op het dak van de par­keer­ga­ra­ge valt, wordt opge­van­gen en dient als voe­ding voor de plan­ten”, aldus de ini­ti­a­tief­ne­mers, eige­naar van de gara­ge Chris­ti­an Sta­dil en de gemeen­te Rot­ter­dam.

 


Klim­op­be­plan­ting
Green­Park, zoals het pilot­pro­ject wordt genoemd, bestaat uit een gaas­korf­struc­tuur die aan de bestaan­de gara­ge is beves­tigd. Deze is gedeel­te­lijk begroeid, maar moet in drie jaar tijd vol­le­dig zijn omhuld met klim­op­be­plan­ting. “Het effect van deze gevel­be­groei­ing op de omge­ving is, als het gaat om fijn­stof­fil­te­ring, gelijk aan het plaat­sen van twee­hon­derd vol­was­sen bomen in de stad.” 

Green­Park sluit aan op de kli­maat­doel­stel­lin­gen van het Rot­ter­dam Cli­ma­te Ini­ti­a­ti­ve (RCI), dat zich richt op 50 pro­cent C02-reduc­tie en 100 pro­cent kli­maat­be­sten­dig­heid in 2025.

Kos­ten
Het pro­ject kost­te 450.000 euro. De gemeen­te betaal­de een kwart van de kos­ten omdat die het pro­ject ziet als een nieu­we stap in het ver­duur­za­men van de stad.

Bron: 
Vroe­ge Vogels