Futu­re Green City in het teken van groe­ne oplos­sin­gen

Na een suc­ces­vol­le edi­tie in 2015, vindt dit jaar van 29 novem­ber tot en met 1 decem­ber weer het Futu­re Green City vake­vent 2016 plaats. Het event vindt plaats in de Bra­ban­t­hal­len, Den Bosch. Vorig jaar trok het event 2175 geïn­te­res­seer­den. Doel is om dat bezoe­kers­aan­tal dit jaar te over­tref­fen. De bezoe­kers die vorig jaar […]

Column van Lode­wijk Hoeks­tra: De Groe­ne Stad van de Toe­komst cre­ëer je samen

Alme­re maakt zich op om in 2022 de mon­di­a­le mani­fes­ta­tie van de pres­ta­ties van de tuin­bouw te huis­ves­ten. Een­maal in de tien jaar wordt de wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling geor­ga­ni­seerd. Nu al, ruim vijf jaar voor­dat de ‘deu­ren’ van Flo­ri­a­de 2022 open­gaan, wordt er hard gewerkt om van deze Flo­ri­a­de een suc­ces te maken. Niet alleen tij­dens het […]

Nieu­we avon­tu­ren­brug in Arn­hem-Zuid in het teken van natuur

Woens­dag 14 sep­tem­ber om 15.30 uur ont­hult Wet­hou­der Ron König op sym­bo­li­sche wij­ze de nieu­we avon­tu­ren­brug op Stads­boer­de­rij De Koren­maat. Deze avon­tu­ren­brug zal kin­de­ren nóg nadruk­ke­lij­ker uit­da­gen om te spe­len en te ont­dek­ken in de natuur­lij­ke omge­ving van het struin­moe­ras op deze stads­boer­de­rij. De pij­lers van de brug zijn klaar, de opbouw volgt later. De […]

Extra geld voor ver­van­gen van bomen in Rot­ter­dam

Ze staan in stra­ten, op plei­nen, langs wegen en sin­gels en in plant­soe­nen en par­ken. De gemeen­te­lij­ke bomen­ex­perts hou­den de Rot­ter­dam­se bomen goed in de gaten. Ze con­tro­le­ren de groei en ont­wik­ke­ling van de bomen en bepa­len welk onder­houd nodig is. Voor bomen die gevoe­lig zijn voor ziek­ten of die een aan­rij­ding of opho­ging van […]

Duur­za­me ini­ti­a­tie­ven bekroond tij­dens Duur­za­me Dins­dag

Gis­te­ren, 6 sep­tem­ber, was het Duur­za­me Dins­dag. In de Oude zaal van de Twee­de Kamer nam staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma van het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu de kof­fer in ont­vangst met maar liefst 511 voor­stel­len om Neder­land duur­za­mer te maken. Ook wer­den er prij­zen uit­ge­reikt voor de meest inno­va­tie­ve idee­ën en pro­jec­ten. De VHG Groen­prijs ging naar de Green […]

De bes­te ini­ti­a­tie­ven op het gebied van duur­za­me ini­ti­a­tie­ven

Op de eer­ste dins­dag van sep­tem­ber wor­den al sinds 2012 de Duur­za­me Dins­dag prij­zen uit­ge­reikt aan de meest duur­za­me ini­ti­a­tie­ven van Neder­land. In totaal 511 pro­jec­ten zijn dit jaar inge­diend, waar­uit een jury de 130 bes­te selec­teer­de. Wij zet­ten de geno­mi­neer­den op het gebied van reno­va­tie onder elkaar. Tij­dens Duur­za­me Dins­dag licht staats­se­cre­ta­ris Sha­ron Dijks­ma […]

Groe­ner Hen­ge­lo dank­zij bur­ger­ini­ti­a­tie­ven

Marc ten Bar­ge (D66): groe­ne plan­nen vlot­trek­ken Gemeen­ten zijn mis­schien wel de belang­rijk­ste acto­ren en/of opdracht­ge­vers als het gaat om de ver­groe­ning van de omge­ving. Tege­lijk lopen steeds meer gemeen­ten op tegen de har­de nood­zaak tot bezui­ni­gen op (groen)onderhoud, laat staan dat men de mid­de­len heeft om nieu­we groe­ne ini­ti­a­tie­ven op te pak­ken. Uit onder­zoek […]

Ken­nis over groen in de stad beschik­baar maken voor gemeen­te en kwe­ker

Plan­ten en bomen in de stad zijn niet lan­ger lou­ter een kos­ten­post. Tegen­woor­dig zet­ten amb­te­na­ren van de gemeen­te ze wel­be­wust in om het leven in de stad aan­ge­na­mer te maken. Met dank aan Prak­tijk­on­der­zoek Plant & Omge­ving (PPO) dat ken­nis over groen in de stad beschik­baar maakt. Bomen en plan­ten in de stad bie­den nog­al […]

Te wei­nig bio­di­ver­si­teit op gro­te delen van onze pla­neet

Op 58% van al het land op aar­de is er te wei­nig bio­di­ver­si­teit. Dit beweert een inter­na­ti­o­naal team van onder­zoe­kers in een paper in het weten­schap­pe­lij­ke vak­blad Sci­en­ce. Deze kri­tie­ke regio’s ver­lo­ren tien pro­cent van hun bio­di­ver­si­teit, waar­door het eco­sys­teem kan wor­den aan­ge­tast. De onder­zoe­kers ana­ly­seer­den een data­ba­se met meer dan 2,3 mil­joen gege­vens van 39.123 […]