Groe­ner Hen­ge­lo dank­zij bur­ger­ini­ti­a­tie­ven

Marc ten Bar­ge (D66): groe­ne plan­nen vlot­trek­ken
Gemeen­ten zijn mis­schien wel de belang­rijk­ste acto­ren en/of opdracht­ge­vers als het gaat om de ver­groe­ning van de omge­ving. Tege­lijk lopen steeds meer gemeen­ten op tegen de har­de nood­zaak tot bezui­ni­gen op (groen)onderhoud, laat staan dat men de mid­de­len heeft om nieu­we groe­ne ini­ti­a­tie­ven op te pak­ken. Uit onder­zoek bleek onlangs dat een der­de van de onder­zoch­te gemeen­ten geen groen beleids­plan had. Dan is een ini­ti­a­tief zoals dat van­uit de Hen­ge­lo­se gemeen­te­po­li­tiek, om groe­ne bur­ger­ini­ti­a­tie­ven te sti­mu­le­ren en te steu­nen, meer dan wel­kom.
Marc ten Bar­ge, D66-raads­lid in Hen­ge­lo, richt­te in april 2016 het plat­form Groe­ner Hen­ge­lo op. Nadruk­ke­lijk niet met par­tij­po­li­tie­ke bedoe­lin­gen, ver­telt hij. ‘Het idee is dat dit plat­form uit­ein­de­lijk wordt los­ge­kop­peld van de poli­tiek, zoiets moet geen poli­tie­ke kleur heb­ben. Maar het ini­ti­a­tief kwam voort uit frus­tra­tie over het feit dat Hen­ge­lo wel veel ener­gie steekt in aller­lei gro­te pro­jec­ten, maar dat klei­ne, duur­za­me ini­ti­a­tie­ven wor­den ver­waar­loosd.’
Als gemeen­te­raads­lid neemt Ten Bar­ge de taak op zich om ini­ti­a­tie­ven die bij het plat­form bin­nen­ko­men mee te nemen naar de gemeen­te­raad en daar aan­dacht voor te vra­gen. In het ver­leng­de van het meld­punt is nu een stich­ting in oprich­ting, de Stich­ting Groe­ner Hen­ge­lo, die de ini­ti­a­tie­ven van­uit de bevol­king kan bun­de­len en onder­steu­nen en, niet onbe­lang­rijk, sub­si­dies kan aan­vra­gen voor kans­rij­ke groe­ne ini­ti­a­tie­ven.
Via het inter­net­plat­form www.groenerhengelo.nl zijn er inmid­dels al een flink aan­tal sug­ges­ties en ini­ti­a­tie­ven bin­nen­ge­ko­men. Ten Bar­ge en zijn mede­stan­ders zien het als hun taak de bar­ri­è­res, waar der­ge­lij­ke idee­ën vaak op vast­lo­pen, te hel­pen slech­ten. ‘Veel van die bur­ger­ini­ti­a­tie­ven stran­den op regel­ge­ving. Onze taak is het, om mee te den­ken, ons poli­tie­ke en bestuur­lij­ke net­werk in te zet­ten om toch moge­lijk­he­den te cre­ë­ren en de plan­nen vlot te trek­ken. Een goed voor­beeld is het wijk­cen­trum, waar een plan wordt opge­zet om het gebouw vol­le­dig te ver­groe­nen: groen dak, zon­ne­pa­ne­len en zo voort.’
‘Daar­naast zijn er diver­se ini­ti­a­tie­ven rond bij­en en groen­stro­ken. Inwo­ners van Hen­ge­lo wil­len dat het berm­be­leid wordt aan­ge­past ten behoe­ve van meer bio­di­ver­si­teit en ver­ster­ken van de eco­lo­gi­sche zones. Wat wij, als plat­form in dat kader doen is, naast mee­den­ken en hel­pen, ook aan­dacht vra­gen in de media, zodat groe­ner Hen­ge­lo dui­de­lij­ker op de kaart komt te staan.’
‘Dat op de kaart zet­ten lukt pas als je door gesprek­ken met de inwo­ners helpt draag­vlak te cre­ë­ren. En door open te staan voor de idee­ën waar de inwo­ners mee komen, help je het draag­vlak te ver­ster­ken. Geen loka­le poli­ti­cus zal het in zijn hoofd halen gesprek­ken met inwo­ners over ‘groen’ af te wij­zen.’
‘Toch merk je nog dat het belang van ‘groen’, de impact die het heeft voor een stad, wordt onder­schat – zowel door de inwo­ners als door ‘de poli­tiek’. Daar­om wil­len we, als plat­form, de wij­ken in gaan om voor­lich­ting te geven over de pro­jec­ten waar we mee bezig zijn.’
‘Een goe­de bron van inspi­ra­tie in dit ver­band is De Groe­ne Stad. Wat ik heel mooi vind in de nieuws­brief zijn de ver­ha­len over ini­ti­a­tie­ven in ande­re ste­den. Ik zie het als een inspi­ra­tie­plat­form en als een bron voor cij­fers, die ook ons kun­nen hel­pen ons betoog te onder­steu­nen en dat heb je tegen­woor­dig hard nodig. Je moet kun­nen laten zien dat Groen echt helpt, dat het bij­draagt aan een bete­re, gezon­de­re, wel­va­ren­der stad en zo zelfs geld kan ople­ve­ren, in plaats van kos­ten!’