Duur­za­me ini­ti­a­tie­ven bekroond tij­dens Duur­za­me Dins­dag

Gis­te­ren, 6 sep­tem­ber, was het Duur­za­me Dins­dag. In de Oude zaal van de Twee­de Kamer nam staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma van het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu de kof­fer in ont­vangst met maar liefst 511 voor­stel­len om Neder­land duur­za­mer te maken. Ook wer­den er prij­zen uit­ge­reikt voor de meest inno­va­tie­ve idee­ën en pro­jec­ten. De VHG Groen­prijs ging naar de Green Deal 1.000 hec­ta­re nieu­we ste­de­lij­ke natuur.
Duur­za­me Dins­dag ver­za­melt duur­za­me idee­ën uit de samen­le­ving en brengt ze onder de aan­dacht van de poli­tiek. Ieder­een, jong en oud, bedrijf, onder­ne­mer of maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­tie kan zijn of haar idee indie­nen om Neder­land te ver­duur­za­men is wel­kom. Drie voor­stel­len waren geno­mi­neerd voor de VHG Groen­pijs, een onder­steu­nings­prijs waar­mee het ini­ti­a­tief nog ver­der uit kan groei­en. De Green Deal 1.000 hec­ta­re nieu­we ste­de­lij­ke natuur, een ini­ti­a­tief van onder ande­re NL Green­la­bel, werd als prijs­win­naar uit­ge­roe­pen.
Natuur­lijk en duur­zaam groen in de stad
Het pro­ject 1.000 hec­ta­re nieu­we ste­de­lij­ke natuur richt zich op nieu­we manie­ren van inrich­ten en onder­hou­den van groen in ste­den waar­bij bio­di­ver­si­teit en duur­zaam­heid cen­traal staan. Het uit­gangs­punt is het ont­wik­ke­len van plat­forms, waar­bij gemeen­tes en ont­wik­ke­laars mak­ke­lijk kun­nen aan­ha­ken om ste­de­lijk gebied om te tove­ren in natuur­lijk en duur­zaam groen. NL Green­la­bel wil dit faci­li­te­ren. Hier­voor is een green­deal opge­zet waar­in wordt samen­ge­werkt met diver­se orga­ni­sa­ties, zoals Vlin­der­stich­ting, bureau Rege­link, over­he­den en onder­ne­mers in het groen.
Jury-oor­deel
De jury was onder de indruk van het enthou­si­as­me waar­mee par­tij­en in dit pro­ject samen­wer­ken: “Pro­vin­cies, gemeen­ten én onder­ne­men­de hove­niers lopen direct warm voor dit ini­ti­a­tief, en dat biedt veel kan­sen. NL Green­la­bel biedt ieder­een de moge­lijk­heid om ini­ti­a­tief te nemen. Juist dat maakt dit idee zo sterk”, aldus het jury­rap­port. VHG-direc­teur Egbert Roozen kan zich goed vin­den in het oor­deel van de jury: “We heb­ben de VHG-prijs in het leven geroe­pen om ini­ti­a­tie­ven te onder­schei­den, die groen dich­ter bij de buurt brengt. Voor­al pro­jec­ten waar­in bur­gers, over­heid en onder­ne­mers in het groen wil­len we hier­mee extra onder­steu­nen en ver­der hel­pen. 1.000 hec­ta­re ste­de­lij­ke natuur is een mooi voor­beeld, waar­in de groe­ne ver­bin­ding cen­traal staat en dat vol­op aan­dacht heeft voor bio­di­ver­si­teit, leef­kli­maat en gezond­heid van men­sen.”
VHG part­ner van Duur­za­me Dins­dag
Duur­za­me Dins­dag wordt geor­ga­ni­seerd door IVN, Insti­tuut voor natuur­edu­ca­tie en duur­zaam­heid, in samen­wer­king met een aan­tal part­ner­or­ga­ni­sa­ties. Bran­che­ver­e­ni­ging VHG heeft zich vorig jaar als part­ner aan­ge­slo­ten. Daar­mee wil zij de aan­dacht ves­ti­gen op de waar­de van het natuur­lij­ke groen in de ver­duur­za­ming van Neder­land. “Als groe­ne sec­tor zijn we auto­ma­tisch ver­bon­den aan duur­zaam­heid en pre­sen­te­ren we onze oplos­sin­gen voor maat­schap­pe­lij­ke uit­da­gin­gen. De con­cep­ten van De Leven­de Tuin en de Groe­ne School­plei­nen zijn hier mooie voor­beel­den van, die res­pec­tie­ve­lijk een bij­dra­ge leve­ren aan de kwa­li­teit van de onze leef­om­ge­ving en de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren. Ik zie een gro­te rol voor onze leden weg­ge­legd om onder ande­re die groe­ne con­cep­ten in de prak­tijk te rea­li­se­ren en daar­mee bij te dra­gen aan meer duur­zaam­heid met natuur­lijk groen.”, aldus Roozen.