Bra­bant­se school­plei­nen kleu­ren groen

Stoep­te­gels eruit; gras, bomen, strui­ken, bloe­men en groen­ten erin: de pro­vin­cie, de 4 Bra­bant­se water­schap­pen, het Prins Bern­hard Cul­tuur­fonds en het inter­be­stuur­lijk pro­gram­ma Jong Leren Eten heb­ben de krach­ten gebun­deld voor dit doel. Zij wil­len zo veel moge­lijk Bra­bant­se scho­len en gemeen­ten enthou­si­ast krij­gen voor dit idee. Groe­ne ‘school­plei­nen van de toe­komst’ heb­ben ver­schil­len­de voor­de­len: […]

Actie ‘vier­kan­te meter school­tui­nen’

Wie helpt er mee school­tui­nen ver­groe­nen? Net als vorig jaar wor­den er dit jaar weer vier­kan­te meter tui­nen aan­ge­legd op school­plei­nen bij basis­scho­len. Bran­che­ver­e­ni­ging VHG biedt dit samen met Groei & Bloei, Viva­ra en IVN aan om zo kin­de­ren te betrek­ken bij groen en natuur en zelf tui­nie­ren te sti­mu­le­ren. Inmid­dels heb­ben zich 10 scho­len […]

Groe­ne School­plei­nen voor minis­ter Schip­pers

Minis­ter Edith Schip­pers van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn & Sport was op woens­dag 22 juni te gast bij de Alge­me­ne Leden­ver­ga­de­ring van MKB-Neder­­land. Zij schets­te bij deze gele­gen­heid in het kort haar beleid om bij­voor­beeld de zorg­kos­ten te beteu­ge­len en meer inspan­nin­gen te doen in pre­ven­tie. Bij dat laat­ste stip­te zij onder ande­re het pro­gram­ma Alles is […]

Rot­ter­dam zet zich in voor ver­groen­de school­plei­nen

Het Rot­ter­dams col­le­ge zet zich in voor groe­ne school­plei­nen. Dit moet eraan bij­dra­gen dat gezin­nen pret­tig kun­nen wonen in de stad. De inzet is gericht op aan­trek­ke­lij­ke gezins­wo­nin­gen, goe­de scho­len, meer groen in de wijk en scho­ne stra­ten waar kin­de­ren vei­lig bui­ten kun­nen spe­len. Het eer­ste speel- en leer­plein in Rot­ter­dam is inmid­dels geo­pend. Het […]

Straat­voet­bal­lers ope­nen groe­ne ‘beweeg­plei­nen’

De Augus­ti­nus­school en de Wil­ge in Hil­ver­sum, en de Bin­ck­horst — St. Jan in Laren wil­len hun leer­lin­gen sti­mu­le­ren om meer te bewe­gen op school door mid­del van groe­ne school­plei­nen. BTL advies heeft in samen­wer­king met leer­lin­gen, docen­ten en ouders drie ont­wer­pen gemaakt, waar­in bewe­ging door sport en spel cen­traal staat. De groe­ne school­plei­nen zijn […]

Scho­lie­ren op de bres voor écht groen school­plein

Een groen school­plein, dat was hen beloofd. Milan van Roon (11 jaar) en Cato Rogaar (10 jaar) zit­ten in groep 8 van basis­school Mon­tes­so­ri Waals­dorp in Den Haag. Samen zijn zij een actie begon­nen om hun groen­plein nóg groe­ner te krij­gen. Vorig jaar ver­huis­de hun school naar een com­pleet nieuw gebouw, waar een groen school­plein […]

m²-tuin voor Open­ba­re Basis­school Bran­de­voort

Kin­de­ren van de Open­ba­re Basis­school Bran­de­voort leg­den op 17 sep­tem­ber a.s. samen met tv tuin­man Lode­wijk Hoeks­tra een vier­kan­te meter-water­­tuin aan op het school­plein. OBS Bran­de­voort is één van de 24 Neder­land­se basis­scho­len die een vier­kan­te meter-tuin cadeau krijgt. Deze tuin­tjes met plan­ten als Alli­um, Sedum, Ori­ga­num en Veder­dis­tel wor­den aan­ge­legd in het kader van […]

Hand­lei­ding Groe­ne School­plei­nen gepre­sen­teerd

Op het groe­ne school­plein van OBS Prin­ses Catha­ri­­na-Ama­­lia in Den Haag is gis­te­ren de nieu­we VHG-Hand­lei­­ding Groe­ne School­plei­nen gepre­sen­teerd. Het is een boek­werk vol inspi­ra­tie en infor­ma­tie voor hove­niers die aan de slag wil­len met het ver­groe­nen van school­plei­nen in hun regio. Egbert Roozen, direc­teur van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG over­han­dig­de de eer­ste exem­pla­ren aan Son­ja Bleu­land, […]

Wer­ken aan groe­ne school­plei­nen in Dren­the

Acht duur­zaam­heids­pro­jec­ten in Dren­the, Fries­land en Gro­nin­gen, waar­on­der Wer­ken aan groe­ne school­plei­nen en Woning­cor­po­ra­ties wor­den groe­ner krij­gen een sub­si­die uit het pro­gram­ma Duur­zaam Door. Zij ont­van­gen deze omdat ze bij­dra­gen aan het rea­li­se­ren van de duur­zaam­heids­doel­stel­lin­gen van de pro­vin­cies. Het gaat om een bedrag van in totaal 403.384 euro. Wer­ken aan groe­ne school­plei­nen Green­sy­tes gaat […]