Straat­voet­bal­lers ope­nen groe­ne ‘beweeg­plei­nen’

De Augus­ti­nus­school en de Wil­ge in Hil­ver­sum, en de Bin­ck­horst — St. Jan in Laren wil­len hun leer­lin­gen sti­mu­le­ren om meer te bewe­gen op school door mid­del van groe­ne school­plei­nen.
BTL advies heeft in samen­wer­king met leer­lin­gen, docen­ten en ouders drie ont­wer­pen gemaakt, waar­in bewe­ging door sport en spel cen­traal staat. De groe­ne school­plei­nen zijn in de zomer­va­kan­tie van 2015 gere­a­li­seerd. Begin febru­a­ri is de Bin­ck­horst — St. Jan samen met de leer­lin­gen fees­te­lijk geo­pend met een pro­fes­si­o­ne­le cli­nic straat­voet­bal.
Aan­slui­ting op school en omge­ving
De school­ge­bou­wen van de Wil­ge en de Bin­ck­horst — St. Jan heb­ben een karak­te­ris­tie­ke archi­tec­tuur en de Augus­ti­nus­school ligt aan de rand van een park. De school­plei­nen waren ver­ou­derd en slo­ten niet meer aan bij de hui­di­ge onder­wijs­vi­sie van de scho­len en de behoef­ten van de kin­de­ren. In het ont­werp van de nieu­we school­plei­nen is daar­om reke­ning gehou­den met een goe­de aan­slui­ting op de omge­ving en school­ge­bou­wen. “Sport en spel zijn inge­past in het groen en de dui­de­lij­ke inde­ling zorgt voor over­zich­te­lij­ke en uit­no­di­gen­de speel­plaat­sen. Deze zijn niet alleen toe­gan­ke­lijk voor leer­lin­gen, maar ook voor kin­de­ren uit de wijk,” ver­telt tuin- en land­schaps­ar­chi­tect Richard Her­ij­gers van BTL Advies.
“Door mul­ti­func­ti­o­ne­le sport­vel­den, speel­toe­stel­len en spe­laan­lei­din­gen aan te leg­gen, is er vol­doen­de aan­lei­ding voor bewe­ging”, aldus Arie Bal (Ves­ti­gings­ma­na­ger, BTL Rea­li­sa­tie). “Daar­naast bie­den de plei­nen ook plaats voor rust­plek­ken en zijn veel mate­ri­a­len her­ge­bruikt om het speel­plein zo goed moge­lijk in de omge­ving in te pas­sen.”
Bron: stad-en-groen.nl