Wer­ken aan groe­ne school­plei­nen in Dren­the

Acht duur­zaam­heids­pro­jec­ten in Dren­the, Fries­land en Gro­nin­gen, waar­on­der Wer­ken aan groe­ne school­plei­nen en Woning­cor­po­ra­ties wor­den groe­ner krij­gen een sub­si­die uit het pro­gram­ma Duur­zaam Door. Zij ont­van­gen deze omdat ze bij­dra­gen aan het rea­li­se­ren van de duur­zaam­heids­doel­stel­lin­gen van de pro­vin­cies. Het gaat om een bedrag van in totaal 403.384 euro.
Wer­ken aan groe­ne school­plei­nen
Green­sy­tes gaat samen met het IVN en twee eco­lo­gisch groen­ont­wer­pers een ont­werp­tra­ject met zes Drent­se scho­len in. Zij gaan de scho­len hel­pen bij het maken van een ont­werp voor een groen school­plein. Daar­bij hou­den ze oog voor de direc­te schoolom­ge­ving. Daar­door ont­staat een meer­waar­de voor de school en de samen­le­ving. Green­sy­tes krijgt voor het pro­ject Wer­ken aan groe­ne school­plei­nen van­uit Duur­zaam­Door een sub­si­die van 45.000 euro.
Woning­cor­po­ra­ties wor­den groe­ner

Het IVN gaat de komen­de jaren met ver­schil­len­de woning­cor­po­ra­ties in Gro­nin­gen en Dren­the aan de slag met ver­groe­ning en ver­duur­za­ming. Een aspect waar veel woning­cor­po­ra­ties nog onvol­doen­de aan toe­ko­men is het groe­ner maken van de woon­om­ge­ving. IVN heeft daar erva­ring mee opge­daan in de suc­ces­vol­le pro­jec­ten Groen­Dich­ter­bij, Tuin­re­ser­va­ten en Gene­ra­tie­tui­nen. Die erva­rin­gen maakt IVN toe­gan­ke­lijk voor de woning­co­ö­pe­ra­ties in Dren­the en Gro­nin­gen, zodat die ze ook kun­nen toe­pas­sen. Het IVN ont­vangt 90.000 euro sub­si­die voor het voor het uit­voe­ren van het pro­ject.
Bron: Pro­vin­cie Dren­the