Archi­tec­tuur en groen onver­e­nig­baar? Anna Yudi­na geeft voor­beel­den van het tegen­deel!  

Anna Yudi­na schreef ‘De Groe­ne Stad’. Het boek ver­scheen dit voor­jaar bij Ter­ra in een Neder­land­se ver­ta­ling. Op uit­no­di­ging van stich­ting De Groe­ne Stad gaf ze een lezing op de Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te. Tij­dens haar geïn­spi­reer­de betoog – de pre­sen­ta­tie werd zeer goed bezocht – koos ze als uit­gangs­punt de stel­ling dat groen en archi­tec­tuur […]

Anna Yudi­na gaat samen met De Groe­ne Stad een ver­volg op haar boek maken!

Groe­ne Stad Plein op Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te druk­be­zocht Op de Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te sprak Anna Yudi­na – schrijf­ster van het dit voor­jaar ver­sche­nen boek De Groe­ne Stad — over de inte­gra­tie van natuur in de archi­tec­tuur. Ze pre­sen­teer­de tij­dens haar druk­be­zoch­te Groe­ne Stad lezing inspi­re­ren­de futu­ris­ti­sche pro­jec­ten die in de komen­de jaren zul­len wor­den gere­a­li­seerd. […]

Nieu­we tuin in Krö­l­ler-Mül­ler Muse­um

Het Krö­l­ler-Mül­ler Muse­um in Het Nati­o­na­le Park De Hoge Velu­we in Otter­lo krijgt een nieu­we tuin. La Sai­son des Fêtes is ont­wor­pen door kun­ste­naar Pier­re Huyg­he. Het Krö­l­ler-Mül­ler Muse­um is een van de groot­ste beel­den­tui­nen van Euro­pa, met ruim 160 sculp­tu­ren van beeld­be­pa­len­de kun­ste­naars, van Arist­i­de Mail­lol tot Jean Dubuf­fet, van Mar­ta Pan tot Pier­re Huyg­he. […]

Nieuw ROC in Roo­sen­daal beschikt over groen- en blauw­dak  

Afge­lo­pen novem­ber open­de het Kel­le­beek Col­le­ge in Roo­sen­daal haar deu­ren. Deze ROC beschikt over een groen- en een blauw­dak. Het groen­dak dient voor de tij­de­lij­ke pie­k­op­slag van regen­wa­ter. Het blauw­dak is voor een per­ma­nen­te water­buf­fe­ring. Dit sluit aan bij het Klimaat℗roof-dak van Leven op Daken (LOD), advies­bu­reau voor het meer­vou­dig gebruik op daken. Bij de […]

‘Ver­bor­gen’ en groen jaren 70 hotel opent in Amster­dam 

Ont­span­nen in een hotel in de brui­sen­de hoofd­stad van ons land, maar toch met een groen uit­zicht? Dat kan van­af deze maand op de nieuw­ste loca­tie van Hotel V. Op de Fizeau­straat in Amster­dam heeft een jaren 70 pand, ont­wor­pen door de gere­nom­meer­de archi­tect Piet Zanstra, na 12 jaar leeg­stand een nieuw leven gekre­gen. Mir­jam Espi­no­sa, […]

ASR opent ‘groen’ hoofd­kan­toor in Utrecht

Ver­ze­ke­raar ASR heeft woens­dag­mid­dag in Utrecht zijn gere­no­veer­de hoofd­kan­toor geo­pend. Een groen hoofd­kan­toor, want op bedrij­ven­ter­rein Rijns­weerd staat nu één van de meest ener­gie­zui­ni­ge gebou­wen van Neder­land. Het gebouw tegen­over het pro­vin­cie­huis in Utrecht is vol­gens ASR een knap staal­tje duur­zaam bou­wen. Er is zeker drie jaar aan geklust. Het hoofd­kan­toor van de ver­ze­ke­raar heeft […]

Nieu­we pro­s­ci­ut­to-fabriek gaat op in het land­schap

De nieu­we pro­s­­ci­ut­­to-fabriek van pro­du­cent Sal­pi ligt let­ter­lijk in de heu­vels van Umbrië. De Ita­li­aan­se archi­tect Enzo Eus­e­bi heeft in zijn ont­werp het gebouw voor een ruim deel onder­gronds gesi­tu­eerd. De fabriek van Opi­fi­cio Sal­pi ligt in de omge­ving van Perug­ia aan de voet van een heu­vel. Archi­tec­ten­bu­reau Enzo Eus­e­bi + Part­ners heeft het gebouw […]

IVN ver­groent zorg­cen­tra om oude­re geluk­ki­ge oude dag te bezor­gen

Op maan­dag 25 janu­a­ri was de aftrap van het pro­ject Grijs, Groen & Geluk­kig bij woon- en zorg­cen­trum Pen­ne­mes te Zaan­dam. IVN ver­groent de komen­de jaren hon­derd zorg­cen­tra en wil daar­mee tien­dui­zend oude­ren een geluk­ki­ger oude dag bezor­gen. Grijs, Groen & Geluk­kig is moge­lijk gemaakt door een finan­ci­ë­le bij­dra­ge van de Nati­o­na­le Post­co­de Lote­rij. Dat con­tact met natuur een […]

Con­gres Buil­din’­Green: Waar­om is groen in gebou­wen belang­rijk?

 Hoe krij­gen we onze gebou­wen groen? Dat is de vraag die cen­traal staat tij­dens het con­gres Buildin’Green dat Into Green orga­ni­seert op don­der­dag 21 janu­a­ri 2016 in het FOX the­a­ter, Park 20|20 in Hoofd­dorp. Het ken­nis­plat­form doet dat samen met diver­se bran­che­ver­e­ni­gin­gen, waar­on­der VHG, VGB, BNA en BNO. Levend groen ver­groot de waar­de van gebou­wen, […]