Anna Yudi­na gaat samen met De Groe­ne Stad een ver­volg op haar boek maken!

Groe­ne Stad Plein op Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te druk­be­zocht
Op de Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te sprak Anna Yudi­na – schrijf­ster van het dit voor­jaar ver­sche­nen boek De Groe­ne Stad — over de inte­gra­tie van natuur in de archi­tec­tuur. Ze pre­sen­teer­de tij­dens haar druk­be­zoch­te Groe­ne Stad lezing inspi­re­ren­de futu­ris­ti­sche pro­jec­ten die in de komen­de jaren zul­len wor­den gere­a­li­seerd.
In de stand van De Groe­ne Stad ont­stond het ini­ti­a­tief voor een nieuw boek. Samen met stich­ting De Groe­ne Stad en een aan­tal bedrij­ven uit de ach­ter­ban van De Groe­ne Stad, gaat Yudi­na wer­ken aan een boek over gere­a­li­seer­de pro­jec­ten. Ze gaat in op voor­beel­den van wij­ken en gebou­wen waar­in ‘groen’ en duur­zaam­heid al van­af een pril sta­di­um een vol­waar­di­ge plaats kreeg in de plan­vor­ming. Eén van de hoofd­stuk­ken behan­delt de vraag hoe de ken­nis en erva­ring van boom- en vas­te plan­ten­kwe­kers kan wor­den over­ge­dra­gen aan archi­tec­ten, stads­plan­ners en pro­ject­ont­wik­ke­laars. Het boek zal naar ver­wach­ting in de loop van 2019 ver­schij­nen.
De Groe­ne Stad werk­te op de Vak­beurs samen met NL Green­la­bel. Het geza­men­lijk inge­rich­te Groe­ne Stad Ken­nis­plein was één van de drukst bezoch­te delen van deze suc­ces­vol­le beurs. Dit jaar lag het aan­tal bezoe­kers met bij­na 6400 ruim 6% hoger dan in 2017. Het aan­tal expo­san­ten bedroeg ca. 450.