Archi­tec­tuur en groen onver­e­nig­baar? Anna Yudi­na geeft voor­beel­den van het tegen­deel!  

Anna Yudi­na schreef ‘De Groe­ne Stad’. Het boek ver­scheen dit voor­jaar bij Ter­ra in een Neder­land­se ver­ta­ling. Op uit­no­di­ging van stich­ting De Groe­ne Stad gaf ze een lezing op de Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te. Tij­dens haar geïn­spi­reer­de betoog – de pre­sen­ta­tie werd zeer goed bezocht – koos ze als uit­gangs­punt de stel­ling dat groen en archi­tec­tuur wel dege­lijk goed kun­nen samen­gaan.
Ze pre­sen­teer­de een groot aan­tal zeer geva­ri­eer­de, inno­va­tie­ve pro­jec­ten. Ze com­bi­neer­de – net als in haar boek – futu­ris­ti­sche en rea­lis­ti­sche pro­jec­ten. Het ging om het uiter­lijk en om het inner­lijk van gebou­wen, maar ook voor­beel­den van pro­jec­ten waar water en lucht een pro­mi­nen­te plaats inne­men.
Een greep. ‘Repair’ is het Austra­li­sche pavil­joen op de Biën­na­le van Vene­tië 2018 waar dui­zen­den plan­ten een in het oog sprin­gen­de plaats krij­gen. Het illu­streert het ver­lies van groen door bebou­wing. ‘Bre­ath Austria’ was een groot­scha­li­ge inzen­ding van Oos­ten­rijk op de Expo 2015 in Mil­aan. Het was een groot bos waar­mee het belang van scho­ne lucht werd bena­drukt. In het con­cept ‘Bau­bo­ta­nik’ zijn con­struc­ties die nor­maal gemaakt wor­den van beton en/of staal ver­van­gen door bomen. Bij­zon­der was ook ‘Migra­ting Flo­a­ting Gar­dens’, waar­bij door het gebruik van dro­nes  ‘vlie­gen­de tui­nen’ wor­den gere­a­li­seerd die kun­nen wor­den inge­zet als ‘mili­eu-ambu­lan­ces’ als er lokaal spra­ke is van lucht­ver­vui­ling. Anna Yudina’s gaf nog veel ande­re inspi­re­ren­de voor­beel­den van hoe groen en (ste­de­lij­ke) archi­tec­tuur ver­e­nigd kun­nen wor­den.
Na Anna Yudina’s pre­sen­ta­tie volg­de een gea­ni­meer­de dis­cus­sie aan de hand van stel­lin­gen. Deel­ne­mers waren De Groe­ne Stad Charta­le­den Mar­win Dek­kers van M. van den Oever Boom­kwe­ke­rij­en, Jac­que­li­ne Baar van Bio­my­green B.V., Toon Ebben van Boom­kwe­ke­rij Ebben en Bren­da Swin­kels van Van den Berk Boom­kwe­ke­rij­en.