Nieu­we tuin in Krö­l­ler-Mül­ler Muse­um

Het Krö­l­ler-Mül­ler Muse­um in Het Nati­o­na­le Park De Hoge Velu­we in Otter­lo krijgt een nieu­we tuin. La Sai­son des Fêtes is ont­wor­pen door kun­ste­naar Pier­re Huyg­he. Het Krö­l­ler-Mül­ler Muse­um is een van de groot­ste beel­den­tui­nen van Euro­pa, met ruim 160 sculp­tu­ren van beeld­be­pa­len­de kun­ste­naars, van Arist­i­de Mail­lol tot Jean Dubuf­fet, van Mar­ta Pan tot Pier­re Huyg­he.
Sai­son des Fêtes
In de beel­den­tuin wordt voor het eerst in jaren een gro­te ingreep door een kun­ste­naar uit­ge­voerd. La Sai­son des Fêtes van Pier­re Huyg­he bestaat uit een cir­kel­vor­mi­ge tuin, omge­ven door een land­schap van zand­heu­vels. Onder de 3300 m³ zand die hier­voor is aan­ge­voerd is het oor­spron­ke­lij­ke ter­rein vrij­wel ver­dwe­nen. In deze tuin zelf draait alles om gewas­sen, ver­bon­den met feest­da­gen van over de hele wereld. Je vindt hier 45 soor­ten gewas­sen: een­ja­ri­ge en vas­te plan­ten, bol­len, hees­ters en bomen, met als blik­van­ger een palm­boom tus­sen de zand­ber­gen. Met de bloei van de ver­schil­len­de plan­ten wor­den de feest­da­gen, de sei­zoe­nen en de maan­den van het jaar tel­kens opnieuw actu­eel.
Het werk van Pier­re Huyg­he neemt zeer ver­schil­len­de vor­men aan: van objec­ten, foto’s, teke­nin­gen, films en muziek tot leven­de orga­nis­men. La Sai­son des Fêtes is een zelf gene­re­rend sys­teem, waar­voor de kun­ste­naar de aan­zet heeft gege­ven, maar dat zich ver­vol­gens ver­der ont­wik­kelt.
Natu­re based
Om de open­stel­ling van deze tuin te mar­ke­ren is in het muse­um de ten­toon­stel­ling Natu­re based te zien met (video)werk van enke­le zeer uit­een­lo­pen­de kun­ste­naars. Te zien zijn Pier­re Huyghe’s films Stream­si­de Day (2003) en Untit­led (Human Mask) (2014). Van Oscar San­til­lan zijn Accom­pa­ni­ment (2012) en The Mani­fes­to of Good­ness (2012) opge­no­men. Van Per­sijn Broer­sen en Mar­git Lukács is de film Esta­blis­hing Eden (2016) te zien.
Bron: cgconcept.be