Con­gres Buil­din’­Green: Waar­om is groen in gebou­wen belang­rijk?

 Hoe krij­gen we onze gebou­wen groen?

Dat is de vraag die cen­traal staat tij­dens het con­gres Buildin’Green dat Into Green orga­ni­seert op don­der­dag 21 janu­a­ri 2016 in het FOX the­a­ter, Park 20|20 in Hoofd­dorp. Het ken­nis­plat­form doet dat samen met diver­se bran­che­ver­e­ni­gin­gen, waar­on­der VHG, VGB, BNA en BNO.
Levend groen ver­groot de waar­de van gebou­wen, steeds meer onder­zoek wijst dit uit. Gebou­wen wor­den gezon­der, ple­zie­ri­ger, natuur­lij­ker en waar­de­vol­ler. Toch blijkt in de prak­tijk dat groen in de uit­voe­rings­fa­se vaak als eer­ste wordt geschrapt. Dit kan alleen ver­an­de­ren als groen al in het ont­werp mee­ge­no­men wordt. Hoe raken alle part­ners in de bouw­ke­ten hier­voor enthou­si­ast? Dat doet Into Green door ze elkaar te laten ont­moe­ten en te inspi­re­ren.
Groen is belang­rijk
Vijf spre­kers, waar­on­der pro­ject­ont­wik­ke­laar Owen Zacha­ri­as­se, archi­tect Rai­mond de Hul­lu en groe­ne ont­wer­per Mike Wein­mas­ter zul­len elk van­uit hun eigen exper­ti­se ingaan op de bood­schap ‘groen is belang­rijk’. Jan-Peter Kas­te­lein van Ynno ver­telt over het revi­ta­li­se­ren van het bestaan­de hoofd­kan­toor van Liber­ty Glo­bal waar­bij groen een cru­ci­a­le rol speelt.
De deel­ne­mers krij­gen ook een rond­lei­ding door park 20|20, het eer­ste vol­le­dig crad­le to crad­le kan­to­ren­park van de wereld.
Prijs­uit­rei­king Inte­ri­eur­be­plan­ting van het Jaar
Na een afslui­ten­de dis­cus­sie vindt de fees­te­lij­ke prijs­uit­rei­king plaats van de eer­ste edi­tie van de lan­de­lij­ke com­pe­ti­tie Inte­ri­eur­be­plan­ting van het Jaar, geor­ga­ni­seerd door Bran­che­ver­e­ni­ging VHG. De vak­ju­ry heeft vier inzen­din­gen geno­mi­neerd als kans­heb­bers:
Isa­la Zie­ken­huis in Zwol­le, Van der Tol bv
Konink­lij­ke Auping in Deven­ter, Rent a Plant
Res­tau­rant For­tuyn in Haar­lem, Ambi­us
Bibli­o­theek in Schie­dam, Zuid­koop bv
Deze vier pro­jec­ten zijn inspi­re­ren­de voor­beel­den voor de sec­tor en de markt. Ze laten ieder op een geheel eigen wij­ze zien dat pro­fes­si­o­neel ont­wor­pen, aan­ge­legd en onder­hou­den bin­nen­groen een posi­tief effect heeft op de ruim­te en de bele­ving ervan door de gebrui­kers.
Loca­tie: FOX the­a­ter, Park 20|20 in Hoofd­dorp
Voor meer infor­ma­tie zie http://www.buildingreen.nl/
slider-hullu