Kamer­lid Erik Ziengs (VVD): meer samen­wer­ken bij inves­te­rin­gen in ‘groen’

Erik Ziengs behar­tigt namens de VVD de por­te­feuil­le Eco­no­mi­sche Zaken, met daar­in uit­een­lo­pen­de dos­siers zoals mid­­den- en klein­be­drijf, ZZP-ers, terug­drin­ging las­­ten- en regel­druk, pro­duct en bedrijf­schap­pen, markt en over­heid maar ook recre­a­tie en toe­ris­me. Veel van zijn deel­por­te­feuil­les heb­ben raak­vlak­ken met groen beleid. Dat is dan ook een beleids­ter­rein waar­over Ziengs een dui­de­lij­ke visie heeft, […]

Groe­ne bran­che­ver­e­ni­gin­gen plei­ten voor Del­ta­plan Groen

Een coa­li­tie van groe­ne bran­che­ver­e­ni­gin­gen uit ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes heb­ben een aan­zet gemaakt voor een groe­ne para­graaf in het Regeer­ak­koord van het vol­gen­de Kabi­net. Deze zal na de ver­kie­zin­gen op 15 maart aan­staan­de gevormd moe­ten wor­den. Ze pre­sen­teer­den die op dins­dag 4 okto­ber in pos­ter­vorm tij­dens de Groe­ne Poort­bij­een­komst met Twee­de Kamer­le­den in Pers­cen­trum Nieuw­spoort. De […]

Gemeen­te ont­werpt gra­tis groe­ne tui­nen

De gemeen­te Lei­den ont­werpt op dins­dag­avond 9 febru­a­ri gra­tis tui­nen met min­der ste­nen. Van 17.00 tot 19.30 zijn alle inwo­ners van Lei­den wel­kom in de hal van het Stad­huis. De groe­nex­perts van de gemeen­te staan klaar om de geïn­te­res­seer­den te hel­pen met het ont­werp voor een groe­ne­re tuin die niet te veel onder­houd vergt. De eer­ste 25 […]

Twee ton voor groe­ne daken in Amstel­veen

Tot 2020 stelt de gemeen­te Amstel­veen twee ton beschik­baar voor ‘groe­ne daken’, dat wil zeg­gen daken waar­op plan­ten zijn aan­ge­bracht. Het komt dus neer op 40 mil­le per jaar. De sub­si­die kan ove­ri­gens alleen wor­den aan­ge­vraagd door natuur­lij­ke per­so­nen die eige­naar van een woning of bedrijfs­pand zijn, niet door een rechts­per­soon, zoals een stich­ting, ven­noot­schap […]

Eer­ste hec­ta­res voor nieu­we ste­de­lij­ke natuur staan op de kaart

De eer­ste toe­zeg­gin­gen voor het rea­li­se­ren van nieu­we nieu­we ste­de­lij­ke natuur zijn gedaan. Dat gebeur­de op 21 juni jongst­le­den tij­dens een bij­een­komst in het kader van de Green Deal 1000 hec­ta­re nieu­we ste­de­lij­ke natuur in het Eco­do­me in Amster­dam. Grond­ei­ge­na­ren, ver­te­gen­woor­di­gers van ken­­nis- en onder­wijs­in­stel­lin­gen en onder­ne­mers uit de groen­bran­che kwa­men bij­een om te bespre­ken […]

Kan­sen voor natuur­in­clu­sief onder­ne­men

In de Rijks­na­tuur­vi­sie, die de over­heid in 2014 publi­ceer­de, ziet ze een belang­rij­ke rol voor natuur­in­clu­sie­ve eco­no­mie waar­in par­ti­cu­lier ini­ti­a­tief een een rol krijgt in het natuur­be­leid. Natuur en onder­ne­men is geen onmo­ge­lij­ke com­bi­na­tie, maar de over­heid moet wel sti­mu­le­ren. Natuur en onder­ne­men lijkt een onlo­gi­sche com­bi­na­tie. Natuur is immers een publiek goed. De over­heid […]

Pro­vin­cie Gel­der­land ver­kleint zoek­ge­bied voor nieu­we natuur

De pro­vin­cie Gel­der­land heeft de inves­te­rings­kaart voor nieu­we natuur en het open­stel­lings­be­sluit per voor het Natuur­be­heer­plan 2016 per direct aan­ge­past. Dit heeft tot gevolg dat eige­na­ren in delen van het zoek­ge­bied met min­der pri­o­ri­teit géén sub­si­die voor func­tie­ver­an­de­ring of inrich­ting kun­nen aan­vra­gen. Het betreft een gebied van cir­ca 1900 hec­ta­re. De pro­vin­cie doet dit om […]

Aan­dacht én geld voor groen in Den Haag

Groe­ne Poort over de leef­ba­re, duur­za­me stad Waar meni­ge gemeen­te in deze tijd bezui­nigt op groen, inves­teert Den Haag ieder jaar juist meer in de groe­ne bui­ten­ruim­te. Wet­hou­der Bou­de­wijn Revis ver­tel­de erover tij­dens de Groe­ne Poort­bij­een­komst die dins­dag 17 mei plaats­vond in zijn stad. Revis is ver­ant­woor­de­lijk voor Bin­nen­stad, Stads­ont­wik­ke­ling Kern­ge­bie­den en Bui­ten­ruim­te in de […]