Groe­ne bran­che­ver­e­ni­gin­gen plei­ten voor Del­ta­plan Groen

Een coa­li­tie van groe­ne bran­che­ver­e­ni­gin­gen uit ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes heb­ben een aan­zet gemaakt voor een groe­ne para­graaf in het Regeer­ak­koord van het vol­gen­de Kabi­net. Deze zal na de ver­kie­zin­gen op 15 maart aan­staan­de gevormd moe­ten wor­den. Ze pre­sen­teer­den die op dins­dag 4 okto­ber in pos­ter­vorm tij­dens de Groe­ne Poort­bij­een­komst met Twee­de Kamer­le­den in Pers­cen­trum Nieuw­spoort. De ver­e­ni­gin­gen plei­ten voor een Del­ta­plan Groen en de ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de rea­li­sa­tie ervan moet in han­den zijn van een nieu­we Minis­ter van Groen.
Het Del­ta­plan Groen bevat con­cre­te sug­ges­ties voor meer groen in tui­nen en de open­ba­re ruim­te. Zo kun­nen finan­ci­ë­le prik­kels hel­pen meer leven­de tui­nen aan te leg­gen. Ook zijn er acties opge­somd voor groen in, om, op en aan gebou­wen.
Doel­stel­lin­gen
Het del­ta­plan moet de mili­eu­doel­stel­lin­gen van het kli­maat­ak­koord rea­li­se­ren en de bio­ba­sed eco­no­mie sti­mu­le­ren. Ook onder­steunt het pro­gram­ma het behoud en her­stel van bio­di­ver­si­teit en bevor­dert het de gezond­heid en het wel­be­vin­den van de bevol­king.
Raam­werk
Een van de aan­we­zi­ge die het woord nam was VHG-direc­teur Egbert Roozen: “Er is veel ener­gie in Neder­land om de leef­om­ge­ving te ver­groe­nen, maar we mis­sen op nati­o­naal niveau beleids­ka­ders en raam­wer­ken waar­bin­nen alles samen­valt. Daar­om zijn we zo ambi­ti­eus geweest om alvast een groe­ne para­graaf te schrij­ven voor het Regeer­ak­koord van het vol­gen­de Kabi­net. Om de coa­li­tie­par­tij­en na de ver­kie­zin­gen te hel­pen.”
Bre­de samen­wer­king
De ini­ti­a­tief­ne­mers stel­len dat een bre­de samen­wer­king nodig is om een groe­ne, leven­de del­ta te rea­li­se­ren. Van over­heid, finan­ciers en ken­nis­part­ners tot archi­tec­ten, uit­voer­ders en eind­ge­brui­kers.