Kamer­lid Erik Ziengs (VVD): meer samen­wer­ken bij inves­te­rin­gen in ‘groen’

Erik Ziengs behar­tigt namens de VVD de por­te­feuil­le Eco­no­mi­sche Zaken, met daar­in uit­een­lo­pen­de dos­siers zoals mid­den- en klein­be­drijf, ZZP-ers, terug­drin­ging las­ten- en regel­druk, pro­duct en bedrijf­schap­pen, markt en over­heid maar ook recre­a­tie en toe­ris­me. Veel van zijn deel­por­te­feuil­les heb­ben raak­vlak­ken met groen beleid. Dat is dan ook een beleids­ter­rein waar­over Ziengs een dui­de­lij­ke visie heeft, met name ook als het gaat om het belang van groe­ne ste­den voor onder­ne­mers. In zijn kamer op het Bin­nen­hof in Den Haag spra­ken wij hem over deze onder­wer­pen.
Op wel­ke manier kun­nen onder­ne­mers bij­dra­gen aan een groe­ne­re stad?
“In Dren­the, waar ik oor­spron­ke­lijk van­daan kom, weten onder­ne­mers al jaren dat het ech­te kapi­taal de groe­ne omge­ving is. Daar­om wordt er ook veel geïn­ves­teerd in de aan­leg en het onder­houd van groen. Dit bewust­zijn zie je ook steeds meer ont­staan in ste­den. Inves­te­ren in een ste­de­lijk gebied maakt het gebied ook aan­trek­ke­lij­ker haar bewo­ners. De inwo­ners van een stad wil­len een geva­ri­eerd aan­bod van fiets­pa­den, mooie (oude) archi­tec­tuur en recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den. Maar ook ver­groe­nen is essen­ti­eel voor een leef­ba­re stad.”
“Het gaat dus niet meer alleen om een pro­duct of dienst. Het gaat om het totaal plaat­je.  Een prach­tig voor­beeld daar­van is de win­kel­leeg­stand in Neder­land. Steeds vaker zien we grij­ze win­kel­stra­ten, waar win­kel­pan­den leeg staan. Dat komt onder ande­re door­dat web­win­kels win­nen aan popu­la­ri­teit, maar dat is niet de eni­ge reden. Je ziet ook een ver­an­de­rend gedrags­pa­troon van de con­su­ment. Die wil een totaal bele­ving bij de aan­koop van zijn pro­duc­ten. Die juis­te sfeer kun je natuur­lijk in je eigen onder­ne­ming voor elkaar heb­ben, maar daar­mee ben je er nog niet. Om bele­ving te cre­ë­ren voor een con­su­ment moet je ook de straat aan­trek­ke­lij­ker maken. Daar­mee trek je klan­ten en bezoe­kers naar de bin­nen­stad. Groen is daar het per­fec­te mid­del voor. Onder­ne­mers kun­nen zo hun onder­ne­ming een enor­me boost geven.”
Wat zijn de raak­vlak­ken van ver­groe­ning, inves­te­ren in een groe­ne stad, met de ande­re dos­siers waar u zich in de Kamer mee bezig houdt?
“In mijn werk kun­nen de ver­schil­len­de por­te­feuil­les elkaar ver­ster­ken en aan elkaar gekop­peld wor­den. Dat werkt eigen­lijk het­zelf­de als in het bedrijfs­le­ven. Neem vakan­tie­par­ken.  In het ver­le­den wil­den eige­na­ren van deze par­ken ervoor zor­gen dat de bezoe­kers op het park ble­ven, omdat ze op die manier zoveel moge­lijk inkom­sten bin­nen­haal­den. Om hier­voor te zor­gen, wer­den prach­ti­ge tro­pi­sche zwem­ba­den uit de grond gestampt, inter­ne acti­vi­tei­ten­bu­reaus opge­zet, enzo­voort. Maar daar is een ken­te­ring in geko­men. Naast enter­tain­ment bin­nen het park, wil­len men­sen er ook op uit.  Bij­voor­beeld het aan­gren­zen­de dorp­je bekij­ken of de omge­ving ver­ken­nen. Om dit te faci­li­te­ren, heb je een goed fiets­pad rich­ting de stad nodig. Een slim­me onder­ne­mer van zo’n vakan­tie­park zal zich inzet­ten voor de leef­baar­heid van die ste­den. Zo maak je het voor je gas­ten aan­trek­ke­lijk om in die omge­ving te ver­blij­ven. Hier staat bele­ving weer cen­traal.”
Op wel­ke manier heb­ben onder­ne­mers dus belang bij een groe­ne­re stad?
“Er is een groot eigen­be­lang voor onder­ne­mers om te inves­te­ren in een groe­ne stad. Het is voor onder­ne­mers belang­rijk dat dit goed bij hen op het net­vlies komt te staan. Het komt de eigen onder­ne­mer name­lijk op lan­ge ter­mijn ten goe­de. Een groe­ne stad trekt meer hoger opge­lei­de mede­wer­kers, de waar­de van een woning neemt toe en een groe­ne stad trekt meer men­sen naar het cen­trum.”
“En een groe­ne­re stad heeft ook een posi­tie­ve invloed op het ves­ti­gings­be­leid van bedrij­ven. Die gaan op zoek naar plek­ken waar hun werk­ne­mers de beschik­king heb­ben over sport­vel­den en waar genoeg te doen is. Groen is daar­bij ook een belang­rij­ke fac­tor. Men­sen wil­len liefst in de stad wonen, maar dicht in de buurt van groen en recre­a­tie. In een groe­ne stad wordt ves­ti­gen dan ook aan­trek­ke­lij­ker.”
Wel­ke rol ziet u voor de over­heid weg­ge­legd?
“De vraag is of de over­heid hier een gro­te rol in moet spe­len. Als over­heid kun je de inwo­ners en onder­ne­mers van een stad sti­mu­le­ren. Ze er bewust van maken dat zij zelf din­gen kun­nen onder­ne­men, om hun stad groe­ner en leef­baar­der te maken. Je moet alleen niet wil­len dat de over­heid daar aller­lei regels voor gaat opstel­len. Je kunt beter een doel stel­len waar alle par­tij­en zich ach­ter scha­ren. Voor de weg daar naar­toe heb je dan keu­ze­vrij­heid.”
“Als je zo’n doel wilt berei­ken moet dat dus wat ons betreft niet via de rijks­over­heid lopen. Als je blijft bij het voor­beeld van de leeg­stand in win­kel­stra­ten, zou dat voor de loka­le belang­heb­ben­den bete­ke­nen dat zij inves­te­ren in hun zaak en/of de omge­ving. De Rijks­over­heid kan hier dan een faci­li­te­ren­de rol op zich nemen. Een goed voor­beeld daar­van is de Retai­la­gen­da van minis­ter Henk Kamp. Dit ini­ti­a­tief wil ervoor zor­gen dat de ver­schil­len­de par­tij­en die belang heb­ben bij retail­ken­nis, exper­ti­se en advies met elkaar delen. Om elkaar zo ver­der te hel­pen.”
“Iets der­ge­lijks zou ook opge­zet kun­nen wor­den om groen­be­leid te sti­mu­le­ren. Soms moet je onder­ne­mers op deze manier met elkaar ver­bin­den. De ken­nis is wel in huis, maar kijk ook eens hoe de buur­man het doet en wel­ke oplos­sin­gen hij heeft. Leg dus juist ver­bin­din­gen tus­sen alle ver­schil­len­de par­tij­en.”
Vindt u dat de ver­schil­len­de par­tij­en zoals gemeen­tes, water­schap­pen en groen­voor­zie­ners op dit gebied genoeg samen­wer­ken?
“We zien nu veel­al dat ieder­een voor­na­me­lijk bezig is met zijn eigen ‘gebied­je’. Hoe los­sen we daar de pro­ble­men op? In plaats daar­van zou vaker kun­nen zoe­ken naar een geza­men­lij­ke oplos­sing van een pro­bleem. Door alle ken­nis op een hoop te gooi­en en uit te zoe­ken wat de bes­te opties zijn. Wat vaker een kijk­je in de keu­ken nemen van een ande­re par­tij die zich bezig­houdt met een onder­werp dat raak­vlak­ken heeft. Door ken­nis te delen en best prac­ti­ces uit te wis­se­len, kom je ver­der. Zo maak je een stad aan­trek­ke­lij­ker!”