Buurt­groen gezond? Alleen als je erbij kunt

Niet alleen de aan­we­zig­heid van groen in een wijk, maar voor­al de toe­gan­ke­lijk­heid ervan heeft een posi­tief effect op de gezond­heid van bewo­ners. Van onbruik­baar groen langs par­keer­plaat­sten, wordt nie­mand geluk­kig; van wan­del­par­ken en speel­wei­des wel. Dat blijkt uit pro­mo­tie­on­der­zoek van de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­genonder 223 bewo­ners van twee Gro­ning­se wij­ken. Toe­gan­ke­lijk en bruik­baar Yang Zhang, pro­mo­ven­da […]

De Bilt laat stuk­ken open­baar groen adop­te­ren

Gemeen­te De Bilt start met een ‘adop­tie­plan’ voor groen, waar­bij inwo­ners samen of zelf­stan­dig een stuk groen kun­nen onder­hou­den. Het gaat om het adop­te­ren van stuk­ken open­baar groen. Hier­bij nemen inwo­ners het ini­ti­a­tief om het onder­houd van een stuk­je groen van de gemeen­te over te nemen. Groe­nadop­tie is ove­ri­gens niet écht nieuw bin­nen de gemeen­te. […]

Hoe we onze ste­den kli­maat­be­sten­dig kun­nen hou­den

Euro­pe­se ste­den zijn nog niet genoeg aan­ge­past aan kli­maat­ver­an­de­ring, en lopen dus extra risi­co onder extre­me weers­om­stan­dig­he­den zoals over­stro­min­gen of hit­te­gol­ven. De ver­ant­woor­de­lijk­heid voor aan­pas­sing moet hel­der ver­deeld wor­den. Dat schrijft pro­mo­ven­da Hel­een Mees van de Uni­ver­si­teit Utrecht in haar proef­schrift. Kwets­baar Ste­den in Euro­pa krij­gen steeds meer te maken met over­last van kli­maat­ex­tre­men door […]

JD Bra­bant: ‘Dur­ba­ni­sa­tie’ nood­za­ke­lijk in ver­an­de­ren­de wereld

Op woens­dag 4 juni stond de acti­vi­teit over ‘dur­ba­ni­sa­tie’ (duur­zaam­heid + urba­ni­sa­tie) van de com­mis­sie Bre­da van de Bra­bant­se Jon­ge Demo­cra­ten (de jon­ge­ren­af­de­ling van dD66) in samen­wer­king met de lan­de­lij­ke werk­groep MELV (Mili­eu, Ener­gie, Land­bouw en Voed­sel), op het pro­gram­ma. Ver­ste­de­lij­king is een wereld­wijd feno­meen, wat er in de komen­de jaren voor zal zor­gen dat […]

Gemeen­ten wer­ken samen aan ‘Bloem­rij­ke ber­men’

Een acht­tal gemeen­ten uit de Leid­se regio en Stich­ting Land van Wijk en Wou­den wer­ken samen aan een net­werk van bloem­rij­ke ber­men in stad en dorp. Om bloem­rij­ke ber­men te rea­li­se­ren, han­te­ren de gemeen­ten onder ande­re een ander maai- en zaai­be­leid. Het mag alle­maal wat wil­der en ‘min­der aan­ge­harkt’. Er wor­den ver­schil­len­de bloem- en plan­ten­soor­ten […]

Bran­che­ver­e­ni­ging VHG adop­teert open­baar groen in Hou­ten

Wet­hou­der M. (Michiel) van Lie­re van de gemeen­te Hou­ten en Egbert Roozen, direc­teur van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, heb­ben woens­dag 30 april aan De Molen samen de eer­ste bedrijfs­tuin in het open­ba­re groen van Hou­ten geo­pend. Dit ini­ti­a­tief past uit­ste­kend in de plan­nen voor groe­nadop­tie van de gemeen­te. En VHG, bran­che­ver­e­ni­ging van onder ande­re de hove­niers en […]

‘Groen bena­de­ren van­uit func­ti­o­na­li­teit in plaats van als deco­ra­tie’

Stich­ting iVer­de: gemeen­ten moe­ten aan­leg en onder­houd van groen anders finan­cie­ren   Een gemeen­te­be­stuur dat bezui­nigt op groen zadelt zijn inwo­ners op met een slech­ter leef­kli­maat en zijn opvol­gers met extra kos­ten. Bezui­ni­gen op groen is pen­ny wise op kor­te ter­mijn, maar pound foolish voor de toe­komst. Met die stel­ling men­gen Egbert Roozen en Leon […]

Gemeen­ten onder­schat­ten posi­tie­ve invloed open­baar groen

Gemeen­ten onder­schat­ten nog steeds de posi­tie­ve invloed van open­baar groen op de leef­om­ge­ving. Aan­leg en onder­houd van kwa­li­teits­groen betaalt zich­zelf dik terug in hoge­re hui­zen­prij­zen, lage­re gezond­heids­kos­ten, min­der van­da­lis­me en afne­men­de (hitte)stress. Dat stelt direc­teur Peter van Rooy van onder­zoeks­bu­reau Acca­n­to. Hij onder­steunt hier­mee het plei­dooi van de Par­tij voor de Die­ren om ste­den meer […]

Gro­te gemeen­ten slui­ten Green Deal over stads­land­bouw

Gis­te­ren zijn bij­na 60 Green Deals geslo­ten door maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties en over­he­den op ini­ti­a­tief van minis­ter Ver­ha­gen van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie, minis­ter Spies van Bin­nen­land­se Zaken en Konink­rijks­re­la­ties en staats­se­cre­ta­ris Ats­ma van Infra­struc­tuur en Mili­eu. Een van deze Green Deals is Stads­ge­rich­te Land­bouw. Gro­te gemeen­ten gaan ken­nis delen over het moge­lijk maken van […]

Tien gemeen­ten din­gen mee naar titel “Groenste stad of dorp van Neder­land 2012”

Tien gemeen­ten zijn geno­mi­neerd voor deel­na­me aan Enten­te Flo­ra­le 2012, de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie voor ste­den en dor­pen. In de cate­go­rie ste­den nemen deel: Amster­dam Zuid (gemeen­te Amster­dam Zuid) Haar­lem Nun­speet Roo­sen­daal Weert In de cate­go­rie dor­pen en klei­ne ste­den (> 15.000 inwo­ners) din­gen mee naar het Goud; Ber­g­e­ijk Val­ken­burg (kern Schin op Geul) Some­ren Wier­den […]