Kas­tan­je­boom heeft de X‑factor in Alkmaar

Na een span­nen­de eind­strijd tus­sen twee kas­tan­je­bo­men in Alkmaar is de kas­tan­je­boom bij speel­tuin Koe­dijk win­naar van de ver­kie­zing ‘Wel­ke boom heeft de X‑factor?’! Gedu­ren­de zes weken heb­ben Alkmaar­ders bomen geno­mi­neerd en gestemd op hun favo­riet. De uit­ein­de­lij­ke win­naar is lang op de hie­len geze­ten door de boom bij kin­der­boer­de­rij De Reker­hout, maar is er […]

Wel­ke Alkmaar­se boom heeft de X‑factor?

In Alkmaar vindt de komen­de weken de bomen­ver­kie­zing plaats. De favo­rie­te lek­­ker-lui­e­­ren-in-het-park boom bij­voor­beeld, of de boom in de eigen tuin die ieder jaar weer zo prach­tig bloeit. Wel­ke boom ook favo­riet  is; onder het mot­to ‘Welke boom heeft de X‑Factor’ wor­den alle inwo­ners van Alkmaar opge­roe­pen hun favo­rie­te exem­plaar te kie­zen op www.boomverkiezing.nl. Op […]

Bomen met een X‑factor gebun­deld in een boek­je

In 15 gemeen­ten is in de afge­lo­pen twee jaar door de Bomenstich­ting de loca­le boom­ver­kie­zing “Welke boom heeft de X‑factor?” geor­ga­ni­seerd. De erva­rin­gen die wer­den opge­daan voor, tij­dens en na deze ver­kie­zin­gen zijn nu gebun­deld in een boek­je met vele fraaie foto’s en quo­tes uit de nomi­na­ties. Gemeen­ten die de betrok­ken­heid van hun bur­gers bij […]

De Kauk­asi­sche vleu­gel­noot heeft de X‑factor in Lei­den

Wet­hou­der John Steegh van de gemeen­te Lei­den heeft vori­ge week de Kauk­asi­sche vleu­gel­noot  ((Pter­o­ca­rya fraxi­ni­fo­lia) in park ’t Plant­soen gehul­digd als de Leid­se win­naar van de ‘Wel­ke boom heeft de X‑factor?’-verkiezing. Met 160 stem­men kwam de vleu­gel­noot als win­naar uit de bus. Op de twee­de plaats is de rode beuk geëindigd van begraaf­plaats Groe­nes­teeg (83 […]

Vijf bomen met X‑factor bekend

De ver­kie­zing ‘Welke boom heeft de X‑factor?’ is in Bre­da, Alme­lo, Gel­­drop-Mier­lo, Stap­horst en Mep­pel afge­lo­pen en dat bete­kent dus dat er vijf nieu­we bomen met de X‑factor bekend zijn. Deze week wor­den enke­le bomen gehul­digd. Zo wordt op vrij­dag 5 juni Betu­la nig­ra (zwar­te berk) in Gel­­drop-Mier­lo en de Albi­zia juli­bris­sin (Per­zi­sche slaap­boom) in […]

Wel­ke boom heeft de X‑factor in Mep­pel?

In Mep­pel vindt de komen­de zes weken de bomen­ver­kie­zing ‘Welke boom heeft de X‑factor?’ plaats. Wet­hou­der Egbert van Dijk gaf op 16 april het start­schot voor de ver­kie­zin­gen door zijn favo­riet, de konink­lij­ke boom in het Bea­trix­plant­soen, bekend te maken.  Boom­ver­kie­zing­site van de gemeen­te Mepel » Bron:Boom­ver­kie­zingApril 2009          

De Pla­taan op het Doe­len­plein heeft de X‑factor!

Na een span­nen­de eind­strijd is de pla­taan op het Doe­len­plein de win­naar van de ver­kie­zing Wel­ke boom heeft de X‑factor? Gedu­ren­de zes weken heb­ben Delf­te­na­ren mas­saal gestemd op hun favo­rie­te bomen. De Hol­land­se iep van Sociëteit Alcuin stond een tijd boven­aan, maar de pla­taan van het Doe­len­plein kwam razend­snel op gelij­ke hoog­te. Deze prach­ti­ge Delft­se […]

Wel­ke boom heeft de X‑factor?

In de komen­de twee jaar zijn er bij­zon­de­re loka­le ver­kie­zin­gen. Het draait bij deze ver­kie­zin­gen name­lijk om bomen. Met de vraag ´Welke boom heeft de X‑factor´ wordt de favo­rie­te boom in vijf­tien gemeen­ten bekend gemaakt. Delft heeft de pri­meur met de start op 23 mei 2008, Lei­der­dorp volgt in het najaar en ook in ande­re […]