Vijf bomen met X‑factor bekend

De ver­kie­zing ‘Welke boom heeft de X‑factor?’ is in Bre­da, Alme­lo, Gel­drop-Mier­lo, Stap­horst en Mep­pel afge­lo­pen en dat bete­kent dus dat er vijf nieu­we bomen met de X‑factor bekend zijn.

Deze week wor­den enke­le bomen gehul­digd. Zo wordt op vrij­dag 5 juni Betu­la nig­ra (zwar­te berk) in Gel­drop-Mier­lo en de Albi­zia juli­bris­sin (Per­zi­sche slaap­boom) in Bre­da gehul­digd.

Ach­ter­tuin
De Albi­zia juli­bris­sin, die oor­spron­ke­lijk uit het Mid­den-Oos­ten komt, staat bij men­sen in de ach­ter­tuin. Het bij­zon­de­re hier­aan is dat deze boom, die dus niet door ieder­een gezien kan wor­den, heeft gewon­nen van de Cas­ta­nea sati­va (tam­me kas­tan­je) die wet­hou­der Oomen had geno­mi­neerd.

Van de ande­re gemeen­ten wordt de hul­di­gings­da­tum nog bekend­ge­maakt.

De ver­kie­zin­gen in Weert lopen nog tot en met 7 juni.

Bron:
Bomenstich­ting