Wel­ke Alkmaar­se boom heeft de X‑factor?

In Alkmaar vindt de komen­de weken de bomen­ver­kie­zing plaats. De favo­rie­te lek­ker-lui­e­ren-in-het-park boom bij­voor­beeld, of de boom in de eigen tuin die ieder jaar weer zo prach­tig bloeit. Wel­ke boom ook favo­riet  is; onder het mot­to ‘Welke boom heeft de X‑Factor’ wor­den alle inwo­ners van Alkmaar opge­roe­pen hun favo­rie­te exem­plaar te kie­zen op www.boomverkiezing.nl. Op de site kun­nen bewo­ners zelf een boom nomi­ne­ren.

Posi­tie­ve aan­dacht voor bomen
De ver­kie­zin­gen wor­den gehou­den om de bomen van Alkmaar op een posi­tie­ve manier onder de aan­dacht te bren­gen. Onze bomen zor­gen name­lijk voor zuur­stof en nemen CO2 en ande­re lucht­ver­ont­rei­ni­ging op. Ze zijn daar­om belang­rijk voor de stad en dus ook voor de inwo­ners, maar bomen heb­ben vaak ook een emo­ti­o­ne­le bete­ke­nis. Deze bete­ke­nis kunt u met de boom­ver­kie­zin­gen naar voren bren­gen. Tij­dens de boom­ver­kie­zin­gen wor­den er ver­schil­len­de acti­vi­tei­ten geor­ga­ni­seerd die te maken heb­ben met de bomen van Alkmaar.

 

 

45.000 bomen in Alkmaar
Alkmaar beheert onge­veer 45.000 bomen en ver­richt dage­lijks onder­houd en beheer aan de vele groen­voor­zie­nin­gen in de wijk. Het omvang­rij­ke bomen­be­stand in de stad wordt kwa­li­ta­tief op peil gehou­den. Bin­nen de moge­lijk­he­den kijkt Alkmaar naar de moge­lijk­he­den om het bestaan­de bomen­be­stand uit te brei­den. Bij nood­za­ke­lij­ke ver­van­ging wordt in over­leg getre­den met betrok­ken bewo­ners en ande­re par­tij­en.                                               

Bomenstich­ting
Wel­ke boom heeft de X‑factor? is een ini­ti­a­tief van de Bomenstich­ting. Ver­schil­len­de gemeen­ten in Neder­land heb­ben inmid­dels een bomen­ver­kie­zing gehou­den. Aan het ein­de van de reeks ver­kie­zin­gen wor­den de resul­ta­ten gebun­deld. Dit levert dit de vak­we­reld infor­ma­tie op om toe­kom­sti­ge groen­ont­wer­pen nog beter op de wen­sen van gebrui­kers af te stem­men.

Bron:
Gemeen­te Alkmaar