Bomen met een X‑factor gebun­deld in een boek­je

In 15 gemeen­ten is in de afge­lo­pen twee jaar door de Bomenstich­ting de loca­le boom­ver­kie­zing “Welke boom heeft de X‑factor?” geor­ga­ni­seerd. De erva­rin­gen die wer­den opge­daan voor, tij­dens en na deze ver­kie­zin­gen zijn nu gebun­deld in een boek­je met vele fraaie foto’s en quo­tes uit de nomi­na­ties. Gemeen­ten die de betrok­ken­heid van hun bur­gers bij het bomen­be­leid wil­len ver­gro­ten kun­nen samen met de Bomenstich­ting een boom­ver­kie­zing opzet­ten.

Bomen zijn in veler­lei opzich­ten een met­ge­zel in ons dage­lijks leven. Men­sen genie­ten van bomen; ze ver­won­de­ren zich erover. Dat is een belang­rij­ke drijf­veer in ons werk en de basis onder een zorg­vul­di­ge omgang met bomen. Met de boom­ver­kie­zing ‘Welke boom heeft de X‑factor?’ brengt de Bomenstich­ting de mooie en bij­zon­de­re kan­ten van bomen onder de aan­dacht.

Bestel­len
De Bomenstich­ting kan in iede­re gemeen­te de boom­ver­kie­zing ‘Welke boom heeft de X‑factor’ hel­pen orga­ni­se­ren. Het boek­je over de eer­ste 15 ver­kie­zin­gen is te bestel­len bij de Bomenstich­ting.

De prijs ervan bedraagt € 10 (exclu­sief € 3,20 ver­zend­kos­ten). Op onze web­si­te www.bomenstichting.nl kunt u publi­ca­ties bestel­len en vindt u meer infor­ma­tie over onze acti­vi­tei­ten. Ook kunt u tele­fo­nisch con­tact met ons opne­men (030 – 2303510, werk­da­gen van 9.00 tot 12.30 uur).

 

 

Bomenstich­ting
De Bomenstich­ting pleit voor een duur­za­me groe­ne leef­om­ge­ving, waar­in bomen kan­sen krij­gen om tot vol­le was­dom te komen. Bomen staan voor duur­zaam­heid; het zijn geen weg­werp­pro­duc­ten. Bomen ver­ho­gen het wel­zijn van men­sen. Bomen die hun vol­le omvang heb­ben bereikt, dra­gen hier het meest aan bij.