Wel­ke boom heeft de X‑factor?

In de komen­de twee jaar zijn er bij­zon­de­re loka­le ver­kie­zin­gen. Het draait bij deze ver­kie­zin­gen name­lijk om bomen. Met de vraag ´Welke boom heeft de X‑factor´ wordt de favo­rie­te boom in vijf­tien gemeen­ten bekend gemaakt. Delft heeft de pri­meur met de start op 23 mei 2008, Lei­der­dorp volgt in het najaar en ook in ande­re gemeen­ten vin­den de voor­be­rei­din­gen al plaats. 

Bomen met de X‑factor heb­ben iets extra’s. Ze zijn bij­voor­beeld heel oud en dik of heb­ben een apar­te vorm. Het kan ook een boom zijn met een bij­zon­der ver­haal of een klein boom­pje dat tus­sen beton groeit, maar toch elk jaar weer prach­tig bloeit. Jij bent zelf dege­ne die bepaalt wel­ke boom de X‑factor heeft! Klik op jouw gemeen­te en stem!

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Klik hier voor de spe­ci­a­le ver­kie­zings­web­si­te.
Down­load hier het pers­be­richt

Ook inte­res­sant:
Gemeen­te, bomen, ver­kie­zing

Bron:
Bomenstich­ting