Kas­tan­je­boom heeft de X‑factor in Alkmaar

Na een span­nen­de eind­strijd tus­sen twee kas­tan­je­bo­men in Alkmaar is de kas­tan­je­boom bij speel­tuin Koe­dijk win­naar van de ver­kie­zing ‘Wel­ke boom heeft de X‑factor?’! Gedu­ren­de zes weken heb­ben Alkmaar­ders bomen geno­mi­neerd en gestemd op hun favo­riet.

De uit­ein­de­lij­ke win­naar is lang op de hie­len geze­ten door de boom bij kin­der­boer­de­rij De Reker­hout, maar is er uit­ein­de­lijk toch met de eer­ste prijs van­door gegaan. Met 192 stem­men is het de boom met de X‑factor van Alkmaar. Bin­nen­kort zal de win­naar fees­te­lijk wor­den gehul­digd.

Met de vraag Wel­ke boom heeft de X‑factor? deed de gemeen­te, in samen­wer­king met de lan­de­lij­ke Bomenstich­ting een oproep aan alle Alkmaar­ders om hun favo­rie­te boom bekend te maken.

Deze boom­ver­kie­zing is een suc­ces gewor­den. Meer dan vijf­hon­derd stem­men zijn er via de web­si­te www.boomverkiezing.nl uit­ge­bracht.

 


Win­nen­de boom
Wat maakt de kas­tan­je­boom bij speel­tuin Koe­dijk zo bij­zon­der? De per­soon die de win­nen­de boom nomi­neer­de: ‘Deze boom is al jaren het mid­del­punt van de speel­tuin en zorgt voor heer­lij­ke scha­duw en prach­ti­ge kas­tan­jes.
Er is een bank­je omheen gemaakt met de namen van twee vrij­wil­li­gers die al meer dan 25 jaar actief zijn ‘ Eén van de stem­mers geeft de vol­gen­de moti­va­tie: ‘Een prach­ti­ge vrij­staan­de boom die niet alleen scha­duw geeft aan ouders/verzorgers en hele klei­ne kin­de­ren in de zomer, maar ook ruim­te­lijk belang­rijk is, hij ‘geeft hoog­te’ aan de speel­tuin’.

Hul­di­ging
Bin­nen­kort wordt de boom, in over­leg met de speel­tuin Koe­dijk, ‘gehuldigd’ en is deze offi­ci­eel de Alkmaar­se boom met de X‑factor. Speel­tuin Koe­dijk wint hier­mee een bon om elders een nieu­we boom te plan­ten. En wel­licht heeft deze over enke­le tien­tal­len jaren dan ook de X‑factor?!

Twee­de en der­de plaats
De Kas­tan­je­boom bij kin­der­boer­de­rij Reker­hout werd, met 186 stem­men, twee­de: ‘Oogstrelend is deze boom. Ieder jaar bloeit ze uit­bun­dig in het voor­jaar. In de zomer geeft ze bescher­ming aan mens en dier tegen de fel­le zon, ter­wijl ze ons in de herfst vele kas­tan­jes geeft. In de win­ter ten­slot­te toont ze haar kroon in vol ver­trou­wen op een nieuw leven. Deze kas­tan­je­boom is een ware inspi­ra­tie­bron; zij heeft de x — factor.’, zo stel­de de voor­dra­ger van de boom.

De twee­ling pla­ta­nen bij win­kel­cen­trum Ber­ger­meer zijn op afstand der­de gewor­den met 67 stem­men. ‘Vanwege hun twee-een­heid, het mooi in het blad staan en de func­tie als geluids­scherm en beeld­be­pa­lend karak­ter in de Ber­ger­meer’ De com­ple­te uit­slag van de ver­kie­zing kunt u bekij­ken op www.boomverkiezing.nl.

45.000 bomen in Alkmaar
Alkmaar beheert onge­veer 45.000 bomen en ver­richt dage­lijks onder­houd en beheer aan de vele groen­voor­zie­nin­gen in de wijk. Het omvang­rij­ke bomen­be­stand in de stad wordt kwa­li­ta­tief op peil gehou­den. Alkmaar kijkt daar­bij voor­du­rend naar de moge­lijk­he­den om het bestaan­de bomen­be­stand uit te brei­den.

Bron:
Gemeen­te Alkmaar