De Groe­ne Stad op Wereld­con­fe­ren­tie Van­cou­ver 14–18 maart

Ste­de­lij­ke ver­groe­ning is het the­ma van een wereld­con­fe­ren­tie van ver­te­gen­woor­di­gers van het groe­ne bedrijfs­le­ven die van 14 t/m 18 maart 2016 wordt gehou­den in Van­cou­ver aan de Cana­de­se west­kust. Namens Neder­land komt Egbert Roozen aan het woord, bestuurs­lid van De Groe­ne Stad en  direc­teur van bran­che­or­ga­ni­sa­tie VHG, waar­in de Neder­land­se hove­niers zijn ver­e­nigd. De con­fe­ren­tie […]

Terug­blik­ken op Futu­re Green City

Deze week vond voor het eerst Futu­re Green City plaats, een ini­ti­a­tief van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en Ver­e­ni­ging Stads­werk. Tij­dens dit drie­daag­se vake­vent voor opdracht­ge­vers, finan­ciers, beheer­ders, ont­wer­pers en uit­voe­ren­de bedrij­ven stond de leef­ba­re, duur­za­me stad van de toe­komst cen­traal. Dins­dag 24 novem­ber, de eer­ste beurs­dag, stond in het teken van groen en bood een afwis­se­lend […]

Lezing Egbert Roozen tij­dens Lon­don Lands­ca­pe Show

Roozen ging in zijn Lands­ca­pe Show lezing op 23 sep­tem­ber in op het feit dat groen niet lan­ger kan wor­den beschouwd als deco­ra­tie. Ook wil­de hij het publiek laten zien hoe hij groen hoger op de maat­schap­pe­lij­ke agen­da plaatst, wat zijn bood­schap is en hoe hij ini­ti­a­tie­ven van ver­schil­len­de over­heids­ni­veaus ver­bindt. Het bewust­zijn groeit dat […]

De eco­lo­gi­sche en eco­no­mi­sche meer­waar­de van groen

“De tijd dat per­ken en tui­nen uit­slui­tend een deco­ra­tie­ve func­tie had­den ligt defi­ni­tief ach­ter ons. Bomen en plan­ten bin­den het fijn­stof in onze direc­te omge­ving, bevor­de­ren de bio­di­ver­si­teit, hou­den water vast en geven koe­ling. Het open­baar en par­ti­cu­lier groen ver­vult een sleu­tel­rol in de strijd tegen de opwar­ming, de werk­stress en de water­over­last en levert […]

Boom geplant ter ere van 15 jaar Earth Char­ter bewe­ging Neder­land

“Elke boom draagt bij aan een leef­ba­re wereld”. Dat was de bood­schap die Egbert Roozen, direc­teur van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, de geno­dig­den van de con­fe­ren­tie Earth Char­ter +15 mee­gaf tij­dens zijn speech op dit inter­na­ti­o­na­le eve­ne­ment. De Earth Char­ter bewe­ging, in Neder­land onder meer bekend door de voor­aan­staan­de rol die oud-pre­­mier Ruud Lub­bers erin speelt, viert […]

Egbert Roozen pre­sen­teert Leven­de Tuin op Dag van de Stads­land­bouw

Ver­groe­ning van de bebouw­de omge­ving was hoofd­the­ma tij­dens de goed­be­zoch­te ‘Dag van de Stads­land­bouw’, een groot­se mani­fes­ta­tie in de Bra­ban­t­hal­len in ’s‑Hertogenbosch op 4 juni jl. Alle denk­ba­re aspec­ten, kan­sen en opties voor de ver­bin­ding van stad en agra­ri­sche omge­ving kwa­men aan de orde. Egbert Roozen, direc­teur van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG greep de gele­gen­heid aan om […]

Leven­de tui­nen in groe­ne ste­den als the­ma van EU-con­fe­ren­tie

‘Hoe ver­groe­nen we onze ste­den en op wel­ke manier kun­nen men­sen hier al in hun eigen tuin mee begin­nen?’ Dat was het the­ma van een bij­dra­ge die Egbert Roozen, direc­teur van bran­che­ver­e­ni­ging VHG en ver­te­gen­woor­di­ger namens De Groe­ne Stad, op woens­dag 20 mei 2015 in het Augus­tij­nen kloos­ter in het Vlaam­se Gent lever­de op een […]

Euro­pe­se Com­mis­sie publi­ceert rap­port voor nieu­we agen­da groe­ne ste­den

De Euro­pe­se Com­mis­sie heeft het eind­rap­port gepu­bli­ceerd van het nieu­we onder­­zoeks- en inno­va­tie­pro­gram­ma ‘Natu­re Based Solu­ti­ons in Re-natu­ring the Cities’, waar­aan door een expert­groep het afge­lo­pen half­jaar inten­sief is gewerkt. Het nieu­we pro­gram­ma, dat onder­deel uit­maakt van Hori­zon 2020, wil de komen­de vijf jaar inno­va­ties en toe­ge­past weten­schap­pe­lijk onder­zoek sti­mu­le­ren in groe­ne oplos­sin­gen in de […]