De Groe­ne Stad op Wereld­con­fe­ren­tie Van­cou­ver 14–18 maart

Ste­de­lij­ke ver­groe­ning is het the­ma van een wereld­con­fe­ren­tie van ver­te­gen­woor­di­gers van het groe­ne bedrijfs­le­ven die van 14 t/m 18 maart 2016 wordt gehou­den in Van­cou­ver aan de Cana­de­se west­kust. Namens Neder­land komt Egbert Roozen aan het woord, bestuurs­lid van De Groe­ne Stad en  direc­teur van bran­che­or­ga­ni­sa­tie VHG, waar­in de Neder­land­se hove­niers zijn ver­e­nigd. De con­fe­ren­tie wordt geor­ga­ni­seerd door de Inter­na­ti­o­nal Asso­ci­a­ti­on of Hor­ti­cul­tu­ral Pro­du­cers (AIPH), de wereld­wij­de orga­ni­sa­tie van boom­kwe­ke­rij en tuin­bouw pro­du­cen­ten, in samen­wer­king met de Cana­de­se Kwe­ke­rij- en Land­schaps­as­so­ci­a­tie (CNLA).
Deel­ne­mers wor­den tij­dens de con­fe­ren­tie en de rond­lei­din­gen geïn­for­meerd over inno­va­ties in ste­de­lijk groen – op klei­ne­re en gro­te­re schaal. Belang­rijk the­ma is de vraag hoe ‘groen’ kan wor­den geïn­te­greerd in de ont­werp­fa­se van ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling. Spre­kers uit de hele wereld, onder ande­re de VS, Chi­na, Indo­ne­sië, Neder­land en Cana­da, rei­ken aan de hand van prak­ti­sche voor­beel­den sug­ges­ties en idee­ën aan om ook in hun eigen omge­ving aan de slag te gaan met ste­de­lij­ke ver­groe­ning.
Groe­ne stad bestuur­der Egbert Roozen zal de aan­we­zi­gen ver­tel­len over de indruk­wek­ken­de vor­de­rin­gen die in Neder­land al wor­den geboekt bij de ste­de­lij­ke ver­groe­ning en over de uit­da­gin­gen waar­mee DGS in Neder­land en daar­bui­ten wordt gecon­fron­teerd. Hij onder­streept dat groen niet alleen dient als deco­ra­tie, maar dat ste­de­lijk groen onmis­baar is voor een duur­za­me, gezon­de en wel­va­ren­de stad.