Bouw 1,5 kilo­me­ter lan­ge duur­za­me bio­di­ver­si­teits­muur van start

De Gen­der is een klei­ne water­loop op het bedrij­ven­ter­rein De Run te Veld­ho­ven. Deze water­loop wordt ver­an­derd in een beek­dal­land­schap; een open park­land­schap in een indu­stri­ë­le omge­ving. Eye­cat­cher is de gol­ven­de kade­muur van ruim 1,5 kilo­me­ter met ruim 450 zon­ne­pa­ne­len en diver­se fau­na­voor­zie­nin­gen. Het beek­dal­land­schap dat aan weers­zij­den van de Kem­pen­baan wordt gere­a­li­seerd, com­bi­neert aller­lei […]

Kin­de­ren en vol­was­se­nen uit Maas­tricht wer­ken aan een duur­za­me toe­komst

Maas­tricht­se kin­de­ren en vol­was­se­nen wer­ken op 18 april samen aan een duur­za­me toe­komst van hun wijk. Inspi­ra­tie­bron zijn toe­komst­beel­den van kin­de­ren van basis­school De Spie­gel. Zij zien de toe­komst in Rand­wy­ck met auto’s onder de grond, boom­hut­ten, ron­de hui­zen voor meer­de­re gene­ra­ties, een wijk vol groe­ne par­ken en speel­plaat­sen. De toe­komst­avond is onder­deel van het […]

Samen­wer­ken aan een duur­za­me, groe­ne en scho­ne stad

De gemeen­te Amers­foort blijft zich inzet­ten om de stad duurzamer,groener en scho­ner te maken. Om dit te rea­li­se­ren heeft het col­le­ge voor 2012 mili­eu-uit­­­voe­rings­plan­­nen vast­ge­steld. Daar­naast wordt nadruk­ke­lij­ker de samen­wer­king gezocht met par­tij­en uit de stad. Zo komen er meer bloem­rij­ke ber­men in Amers­foort zodat ver­schil­len­de die­ren zich mak­ke­lij­ker in en door de stad kun­nen […]

Duur­za­me tuin van Nico Wis­sing en Lode­wijk Hoeks­tra op Flo­ri­a­de

Op the­ma­veld Green Engi­ne is tij­dens de Flo­ri­a­de de Duur­za­me Tuin van NL Label te bezoe­ken. Afge­lo­pen vrij­dag teken­den de gere­nom­meer­de tuin­ar­chi­tec­ten van NL Label,  Nico Wis­sing en Lode­wijk Hoeks­tra, het deel­na­me­con­tract met de Flo­ri­a­de orga­ni­sa­tie. De ambi­tie van de tuin die NL Label gaat rea­li­se­ren op de Flo­ri­a­de is om Neder­land te laten zien […]

Nieu­we prijs­vraag voor ont­werp duur­za­me groe­ne speel­plek­ken van start

Zoals toen­ma­lig land­bouw­mi­nis­ter Ger­da Ver­burg tij­dens de prijs­uit­rei­king van de Enten­te Flo­ra­le 2009 al aan­kon­dig­de, er komt een nieu­we prijs­vraag voor “Duurzame groe­ne speel­plek­ken”. Het  betreft het ont­wer­pen en rea­li­se­ren van een kwa­li­ta­tie­ve hoog­waar­di­ge, duur­za­me open­ba­re of semi-open­­ba­­re speel­plek, inclu­sief school­plei­nen of speel­ge­le­gen­heid voor instel­lin­gen voor kin­der­op­vang, BSO, instel­lin­gen voor jeug­di­ge gehan­di­cap­ten etc. De prijs­vraag […]

PvdA Heer­hugo­waard wil een groe­ne en duur­za­me gemeen­te

PvdA Heer­hugo­waard zet de komen­de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen in op een groe­ne en duur­za­me gemeen­te. Dit staat te lezen in het ver­kie­zings­prom­ma 2010 — 2014. De par­tij schrijft in haar pro­gram­ma dat groen een buurt pret­ti­ger maakt om in te wonen, het kin­de­ren de gele­gen­heid geeft om te spe­len en dat het nood­za­ke­lijk is voor het voort­be­staan […]

Duur­za­me maat­re­ge­len voor Nij­mee­g­se bomen

Voor het plan­ten van nieu­we bomen komt de gemeen­te Nij­me­gen aan de Hatert­se­weg met unie­ke onder­grond­se maat­re­ge­len die ervoor zor­gen dat de bomen ten min­ste 40 jaar kun­nen blij­ven staan, zon­der over­last te ver­oor­za­ken met wor­tel­op­druk. Voor de nieu­we bomen wor­den onder­gronds gro­te kunst­stof bak­ken geplaatst die afge­slo­ten wor­den met een beton­nen dek­sel. De voor­zie­ning […]

Wie ont­werpt de meest duur­za­me en hoog­waar­di­ge groe­ne speel­plek?

In het gemeen­te­lijk groen­be­leid en speel­ruim­te­be­leid wordt veel­al te wei­nig aan­dacht geschon­ken aan het belang van groe­ne speel­plek­ken voor de licha­me­lij­ke en gees­te­lij­ke gezond­heid van de kin­de­ren. Er is een gro­te behoef­te aan hoog­waar­di­ge, duur­za­me groe­ne speel­plek­ken, waar­in ook de cre­a­ti­vi­teit en ver­beel­dings­kracht van kin­de­ren tot hun recht kun­nen komen. Kin­de­ren ver­die­nen een goe­de groe­ne […]