Berichten

De Gender is een kleine waterloop op het bedrijventerrein De Run te Veldhoven. Deze waterloop wordt veranderd in een beekdallandschap; een open parklandschap in een industriële omgeving. Eyecatcher is de golvende kademuur van ruim 1,5 kilometer met ruim 450 zonnepanelen en diverse faunavoorzieningen.

Het beekdallandschap dat aan weerszijden van de Kempenbaan wordt gerealiseerd, combineert allerlei groene functies: ecologie, recreatie, waterberging en verbetering van de luchtkwaliteit. Een saaie, brede berm wordt een aantrekkelijk parkgebied waar werknemers, omwonenden en bezoekers kunnen verblijven. Groene, glooiende en open ruimten met grote bomen, zompige laagten en water zorgen voor ruimtelijke doorzichten en inspirerende lunchwandelingen.

Duurzame kademuur meerwaarde voor biodiversiteit
Een kenmerkend element van het parklandschap is de kademuur: een lange, golvende, gemetselde keermuur met zonnepanelen en faunavoorzieningen van ruim 1,5 kilometer lang. De muur wordt opgetrokken uit twee soorten bakstenen en zorgt ervoor dat de beek meer opvalt en beter zichtbaar is. Vanzelfsprekend fungeert de muur als ‘eyecatcher’ voor het bedrijventerrein, maar zij is eveneens de erfafscheiding voor de achterliggende bedrijven. Door de zonnepanelen bovenop de muur wordt een bijdrage geleverd aan de duurzame energievoorziening van de bedrijven. Daarnaast zijn er voorzieningen getroffen voor bijzondere planten en dieren zoals vleermuizen en oeverzwaluwen.

Oplevering eind 2012
Begin mei is gestart met de grondwerkzaamheden en de bouw van de muur. De eerste keerwanden zijn geplaatst. Naar verwachting wordt de volledige muur, inclusief zonnepanelen, eind 2012 afgerond.

Het project De Gender is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincie Noord-Brabant in het kader van OP-Zuid. De landschapsarchitecten van BTL Advies, in opdracht van de gemeente Veldhoven, maken het ontwerp voor de Gender.

 

Maastrichtse kinderen en volwassenen werken op 18 april samen aan een duurzame toekomst van hun wijk. Inspiratiebron zijn toekomstbeelden van kinderen van basisschool De Spiegel. Zij zien de toekomst in Randwyck met auto’s onder de grond, boomhutten, ronde huizen voor meerdere generaties, een wijk vol groene parken en speelplaatsen.

De toekomstavond is onderdeel van het project ‘In Maastricht werken aan een Duurzame Toekomst’. In dit project wordt met burgers van Maastricht gewerkt aan een duurzame toekomst van hun wijk, hun buurt, hun straat.

Lees het volledige bericht » 

Bron:
Maastricht Aktueel
 

De gemeente Amersfoort blijft zich inzetten om de stad duurzamer,groener en schoner te maken. Om dit te realiseren heeft het college voor 2012 milieu-uitvoeringsplannen vastgesteld. Daarnaast wordt nadrukkelijker de samenwerking gezocht met partijen uit de stad.

Zo komen er meer bloemrijke bermen in Amersfoort zodat verschillende dieren zich makkelijker in en door de stad kunnen verplaatsen. Daarnaast komt dit jaar een voorstel voor een nieuw afvalinzamelsysteem die moet bijdragen aan een schonere stad.
Amersfoort heeft als doel om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Hiervoor moet het energiegebruik van de stad drastisch worden verminderd en fors worden geïnvesteerd in de productie van duurzame energie. De doelstelling kan alleen gehaald worden met de hulp van diverse partijen uit de stad en een versnelling in technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Amersfoort groene stad
Naast een CO2 neutrale stad in 2030 is een ander speerpunt het vergroten en koesteren van de verschillende soorten planten en dieren in Amersfoort. Om dit te realiseren wordt het groen in de stad hierop ingericht en met elkaar verbonden. Door bewust te kiezen voor bepaalde planten worden ook specifieke diersoorten aangetrokken. Door het groen met elkaar te verbinden, verplaatsen de verschillende diertjes zich ook makkelijker door de stad. Ook moeten er in Amersfoort meer vleermuisverblijven komen. Het beter benutten van ecosysteemdiensten worden in 2012 verkend. Ecosysteemdiensten zijn diensten die de natuur ons levert, zoals bijvoorbeeld een waterberging, leveren van zuurstof, binden van CO2, bestrijden hittestress in de stad en gezonde leefomgeving.

Duurzame gebouwen
Concreet betekent dit ook dat de gemeente zelf het goede voorbeeld wil geven en dat ze ook binnen de eigen organisatie acties onderneemt die bijdragen aan deze doelstelling. Zo worden mogelijkheden voor verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed door investeringen door de markt in beeld gebracht. Initiatieven zoals energiebesparing in de wijk, waar woningen van particulieren worden energiezuiniger worden gemaakt, worden voortgezet. De komende jaren zullen minstens 2000 woningen energiezuinig worden en 20 woningen worden energieneutraal. Marktpartijen krijgen ook hier een grotere rol in de vorm van het consortium 033Energie. De kansen voor productie van duurzame energie worden in diverse samenwerkingsverbanden verder uitgewerkt. In 2012 wordt een kansenkaart voor zonne-energie gepresenteerd waarbij in 1 oog op slag duidelijk is welk dakoppervlak in Amersfoort geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen.

Samenwerking noodzakelijk
Door netwerken te verbinden en kennis te delen moeten de doelstelling bereikt worden. Er zijn al vele goede initiatieven vanuit de stad gekomen en dit wordt verder gestimuleerd. In Amersfoort zijn veel partijen actief op het gebied van Natuur en Milieueducatie (NME) en duurzaamheid. Het resultaat is het Amersfoorts NME-arrangement, waarin meer dan 54 partijen hun krachten bundelen om samen, met behulp van NME, Amersfoort duurzamer te maken. Op deze manier kan ook in tijden van bezuiniging een bijdrage worden geleverd aan het behoud van een groene en duurzame stad.

Op themaveld Green Engine is tijdens de Floriade de Duurzame Tuin van NL Label te bezoeken. Afgelopen vrijdag tekenden de gerenommeerde tuinarchitecten van NL Label,  Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra, het deelnamecontract met de Floriade organisatie.

De ambitie van de tuin die NL Label gaat realiseren op de Floriade is om Nederland te laten zien hoe je duurzame tuinen kunt vormgeven en inrichten. De  tuin van 1.000 m2 is een weerspiegeling van het dagelijks leven en omvat de 4 thema’s wonen, werken, privé en ‘cityfarming’.

Product en toepassing
Voor elk van de 4 thema’s  zijn tal van nieuwe producten en toepassingen bedacht. In Wonen komt bijvoorbeeld een carport met een dak van solarpanelen te staan dat dient als oplaadpunt voer een elektrische auto. Bij het thema Cityfarming staat een groot eetbaar tuinhuis met zonnepanelen, groentes en kruiden op het dak en er is een presentatie over NL label. Voor het segment Werken is onder meer een buitenkantoor bedacht met zonnecollectoren en er is een alternatieve manier van regenwateropvang en –zuivering te zien.

Duurzame beplantingsmogelijkheden
In de tuin worden ook tal van duurzame beplantingsmogelijkheden getoond en er wordt een paviljoen gerealiseerd waar bezoekers informatie kunnen krijgen over de toegepaste materialen.
Met de inzending op het Floriadepark wil NL Label kennis ontsluiten over duurzame materialen aan zowel de consument als de vakman. Dit gebeurt door het verhaal achter het product te vertellen in de vorm van een productpaspoort. In één oogopslag wordt dan helder in welke mate een product recyclebaar is, waar het vandaan komt en bijvoorbeeld hoe lang het meegaat. Zo wil NL Label innovatie op gang brengen bij leveranciers en producenten én een bewustzijn creëren bij de consument.

Label
NL Label wil een gids zijn waarmee tuinproducten worden bekeken op de mate waarin ze duurzaam zijn en bijdragen aan milieu en natuurvriendelijkheid. Het label maakt deel uit van een grotere beweging die Wissing en Hoekstra in gang willen zetten met het boek dat binnenkort uitkomt genaamd “Sparren voor een duurzaam leven”.

Nico Wissing heeft meer dan 25 jaar ervaring in tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud. Hij geeft lezingen in binnen- en buitenland en wordt gezien als visionair in het groen. Ook Lodewijk Hoekstra heeft jarenlange ervaring in de groensector en is met name bekend geworden als televisietuinman in tv-programma’s als Eigen Huis en Tuin en Koffietijd.

Zoals toenmalig landbouwminister Gerda Verburg tijdens de prijsuitreiking van de Entente Florale 2009 al aankondigde, er komt een nieuwe prijsvraag voor “Duurzame groene speelplekken”. Het  betreft het ontwerpen en realiseren van een kwalitatieve hoogwaardige, duurzame openbare of semi-openbare speelplek, inclusief schoolpleinen of speelgelegenheid voor instellingen voor kinderopvang, BSO, instellingen voor jeugdige gehandicapten etc.

De prijsvraag wordt opnieuw georganiseerd onder auspiciën van de stichting Entente Florale Nederland en ondersteund door het ministerie van  Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Plant Publicity Holland. De brochure met reglement en criteria is nu beschikbaar.
Het ingezonden ontwerp dient uiterlijk in 2012 daadwerkelijk gerealiseerd te zijn. Het inzenden van ontwerpen die vanaf 1 januari 2008 zijn gerealiseerd of momenteel worden uitgevoerd is eveneens toegestaan. De inzendtermijn sluit op 24 juni 2011.

Vrij spelen in het groen
De doelstelling van deze prijsvraag is het onder de aandacht brengen van het belang van vrij spelen in en met het groen en dan speciaal voor kinderen in de leeftijdsgroep 4 – 12 jaar.

En daarbij het stimuleren van het verantwoord en creatief ontwerpen en aanleggen van duurzame groene speelplekken die zowel pedagogische als ecologische kwaliteit hebben en de kinderen aanspreken. De doelgroep wordt gevormd door allen die bij de inrichting van de openbare ruimte zijn betrokken.

Nog veel te weinig aandacht
Uitgangspunt  voor het initiatief tot deze ontwerpwedstrijd is dat in het gemeentelijk groen-  en speelruimtebeleid veelal te weinig aandacht wordt geschonken aan het belang van groene speelplekken voor de lichamelijke en geestelijk gezondheid van de kinderen in hun gemeente. Er is een grote behoefte aan hoogwaardige, duurzame groene speelplekken, waarin ook de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen tot hun recht kunnen komen. In deze editie wordt ook het spelen op een groen schoolplein en groene speelgelegenheid bij BSO en andere instellingen nadrukkelijk mee genomen

Jurering
De jurering vindt  eind juni plaats. Uit de inzendingen worden eerst een aantal ontwerpen genomineerd. Uit deze nominaties wordt dan de uiteindelijke winnaar verkozen.
De uitslag wordt in oktober 2011 officieel bekendgemaakt. Alle genomineerde ontwerpen    worden gebundeld in een brochure.

Vakjury
De vakjury is samengesteld uit de diverse disciplines: vanuit het kind, gemeentelijke inbedding (gemeenten/woningcorporaties), veiligheid en aanleg en onderhoud. De vakjury bestaat uit:
Voorzitter is Leendert Koudstaal (directeur ElemenTree)
Vanuit het Kind
Josine van den Bogaard (beleidsadviseur bouwen en wonen GGD Rotterdam-Rijnmond)
Kees Both (Stichting Oase/Springzaad), Willy Leufgen (Stichting Oase/Springzaad), Sigrun Lobst (Speeldernis)
Aanleg/onderhoud/veiligheid
Ton van Dalen (Boomkwekerij Huverba BV)
Henri van Son (Henri van Son Tuindiensten)
Rick Spalink (Repcon BV)
Gemeentelijke inbedding
Leendert Koudstaal (coördinator ElemenTree en adviseur Gemeente Den Haag)
Daniel Mol (Bureau Mol Donkers en Projectleider Woonomgeving, Woningcorporatie Vestia)

Informatie en aanmelden
De brochure met criteria en reglement kan worden aangevraagd bij het secretariaat van de Prijsvraag Groene Speelplekken, Entente Florale Nederland, per e-mail info@ententeflorale.nl of telefonisch 0172 236269

Brochure downloaden »

PvdA Heerhugowaard zet de komende gemeenteraadsverkiezingen in op een groene en duurzame gemeente. Dit staat te lezen in het verkiezingspromma 2010 – 2014. De partij schrijft in haar programma dat groen een buurt prettiger maakt om in te wonen, het kinderen de gelegenheid geeft om te spelen en dat het noodzakelijk is voor het voortbestaan van vogels en dieren.

De gemeente houdt bij nieuwe bouwprojecten en renovaties van buurten en straten rekening met het groen. Bij de uitbreiding, de inrichting en het onderhoud van het groen in de wijk kunnen wijkbewoners prima betrokken worden.

Download het verkiezingsprogramma »

Bron:
PvdA Heerhugowaard

 

Voor het planten van nieuwe bomen komt de gemeente Nijmegen aan de Hatertseweg met unieke ondergrondse maatregelen die ervoor zorgen dat de bomen ten minste 40 jaar kunnen blijven staan, zonder overlast te veroorzaken met wortelopdruk.

Voor de nieuwe bomen worden ondergronds grote kunststof bakken geplaatst die afgesloten worden met een betonnen deksel.

De voorziening vangt de druk van de bovenliggende verharding en de verkeersbelasting op zodat de boomwortels zich in een losse, niet verdichte grond op natuurlijke wijze kunnen ontwikkelen.

Hoge grondwaterstand
De wijk Hatert kampt met een hoge grondwaterstand. De plataanbomen die onlangs aan de Hatertseweg zijn gekapt, zijn in het verleden zonder ondergrondse voorzieningen geplant en kenden daardoor een zeer beperkte voedselvoorziening. Hierdoor zijn grote wortelopdrukproblemen ontstaan en was er sprake van een ongezonde leefomgeving voor de bomen.

Het systeem wordt deze week geplaatst, eind oktober wordt de weg dichtgemaakt. Eind november worden 38 nieuwe lindebomen geplant. Begin december zijn de werkzaamheden aan de Hatertseweg tussen de Grootstalselaan en de Couwenbergstraat gereed.

Bron:
Gemeente Nijmegen

 

 

 

In het gemeentelijk groenbeleid en speelruimtebeleid wordt veelal te weinig aandacht geschonken aan het belang van groene speelplekken voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de kinderen. Er is een grote behoefte aan hoogwaardige, duurzame groene speelplekken, waarin ook de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen tot hun recht kunnen komen.

Kinderen verdienen een goede groene speelplek, het is voor hen een noodzaak. Steeds meer wetenschappelijk onderbouwde rapporten wijzen op het belang van een groene omgeving. Zo maakt de stichting Jantje Beton zich sterk om groene speelplekken gerealiseerd te krijgen, en ook de GGD’s, met Rotterdam Rijnmond als trekker, ijveren hiervoor vanuit de gezondheidspraktijk.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Stichting Entente Florale Nederland hebben daarom het initiatief genomen voor een prijsvraag voor groene speelplekken. Deze ontwerpwedstrijd, waaraan een prijs van € 10.000 is verbonden, is een uitdaging aan gemeentelijke groendiensten, (landschaps)architecten en andere ontwerpers om hoogwaardige, duurzame groene openbare of semi-openbare speelplekken te ontwerpen, die uiterlijk eind 2010 gerealiseerd moeten zijn.

Volledige informatie:
U kunt hier de brochure downloaden
U kunt hier de inschrijfformulier en brochure aanvragen

Ook interessant:
Kinderen, spelen, ontwerp

Bron:
Entente Florale
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit