Bouw 1,5 kilo­me­ter lan­ge duur­za­me bio­di­ver­si­teits­muur van start

De Gen­der is een klei­ne water­loop op het bedrij­ven­ter­rein De Run te Veld­ho­ven. Deze water­loop wordt ver­an­derd in een beek­dal­land­schap; een open park­land­schap in een indu­stri­ë­le omge­ving. Eye­cat­cher is de gol­ven­de kade­muur van ruim 1,5 kilo­me­ter met ruim 450 zon­ne­pa­ne­len en diver­se fau­na­voor­zie­nin­gen.

Het beek­dal­land­schap dat aan weers­zij­den van de Kem­pen­baan wordt gere­a­li­seerd, com­bi­neert aller­lei groe­ne func­ties: eco­lo­gie, recre­a­tie, water­ber­ging en ver­be­te­ring van de lucht­kwa­li­teit. Een saaie, bre­de berm wordt een aan­trek­ke­lijk park­ge­bied waar werk­ne­mers, omwo­nen­den en bezoe­kers kun­nen ver­blij­ven. Groe­ne, glooi­en­de en open ruim­ten met gro­te bomen, zom­pi­ge laag­ten en water zor­gen voor ruim­te­lij­ke door­zich­ten en inspi­re­ren­de lunch­wan­de­lin­gen.

Duur­za­me kade­muur meer­waar­de voor bio­di­ver­si­teit
Een ken­mer­kend ele­ment van het park­land­schap is de kade­muur: een lan­ge, gol­ven­de, gemet­sel­de keer­muur met zon­ne­pa­ne­len en fau­na­voor­zie­nin­gen van ruim 1,5 kilo­me­ter lang. De muur wordt opge­trok­ken uit twee soor­ten bak­ste­nen en zorgt ervoor dat de beek meer opvalt en beter zicht­baar is. Van­zelf­spre­kend fun­geert de muur als ‘eye­cat­cher’ voor het bedrij­ven­ter­rein, maar zij is even­eens de erf­af­schei­ding voor de ach­ter­lig­gen­de bedrij­ven. Door de zon­ne­pa­ne­len boven­op de muur wordt een bij­dra­ge gele­verd aan de duur­za­me ener­gie­voor­zie­ning van de bedrij­ven. Daar­naast zijn er voor­zie­nin­gen getrof­fen voor bij­zon­de­re plan­ten en die­ren zoals vleer­mui­zen en oever­zwa­lu­wen.

Ople­ve­ring eind 2012
Begin mei is gestart met de grond­werk­zaam­he­den en de bouw van de muur. De eer­ste keer­wan­den zijn geplaatst. Naar ver­wach­ting wordt de vol­le­di­ge muur, inclu­sief zon­ne­pa­ne­len, eind 2012 afge­rond.

Het pro­ject De Gen­der is mede moge­lijk gemaakt door bij­dra­gen van het Euro­pees Fonds voor Regi­o­na­le Ont­wik­ke­ling, het Rijk en de pro­vin­cie Noord-Bra­bant in het kader van OP-Zuid. De land­schaps­ar­chi­tec­ten van BTL Advies, in opdracht van de gemeen­te Veld­ho­ven, maken het ont­werp voor de Gen­der.