Wie ont­werpt de meest duur­za­me en hoog­waar­di­ge groe­ne speel­plek?

In het gemeen­te­lijk groen­be­leid en speel­ruim­te­be­leid wordt veel­al te wei­nig aan­dacht geschon­ken aan het belang van groe­ne speel­plek­ken voor de licha­me­lij­ke en gees­te­lij­ke gezond­heid van de kin­de­ren. Er is een gro­te behoef­te aan hoog­waar­di­ge, duur­za­me groe­ne speel­plek­ken, waar­in ook de cre­a­ti­vi­teit en ver­beel­dings­kracht van kin­de­ren tot hun recht kun­nen komen.

Kin­de­ren ver­die­nen een goe­de groe­ne speel­plek, het is voor hen een nood­zaak. Steeds meer weten­schap­pe­lijk onder­bouw­de rap­por­ten wij­zen op het belang van een groe­ne omge­ving. Zo maakt de stich­ting Jan­tje Beton zich sterk om groe­ne speel­plek­ken gere­a­li­seerd te krij­gen, en ook de GGD’s, met Rot­ter­dam Rijn­mond als trek­ker, ijve­ren hier­voor van­uit de gezond­heids­prak­tijk.

Het minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit en de Stich­ting Enten­te Flo­ra­le Neder­land heb­ben daar­om het ini­ti­a­tief geno­men voor een prijs­vraag voor groe­ne speel­plek­ken. Deze ont­werp­wed­strijd, waar­aan een prijs van € 10.000 is ver­bon­den, is een uit­da­ging aan gemeen­te­lij­ke groen­dien­sten, (landschaps)architecten en ande­re ont­wer­pers om hoog­waar­di­ge, duur­za­me groe­ne open­ba­re of semi-open­ba­re speel­plek­ken te ont­wer­pen, die uiter­lijk eind 2010 gere­a­li­seerd moe­ten zijn.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
U kunt hier de bro­chu­re down­lo­a­den
U kunt hier de inschrijf­for­mu­lier en bro­chu­re aan­vra­gen

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, spe­len, ont­werp

Bron:
Enten­te Flo­ra­le
Minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit