Samen­wer­ken aan een duur­za­me, groe­ne en scho­ne stad

De gemeen­te Amers­foort blijft zich inzet­ten om de stad duurzamer,groener en scho­ner te maken. Om dit te rea­li­se­ren heeft het col­le­ge voor 2012 mili­eu-uit­voe­rings­plan­nen vast­ge­steld. Daar­naast wordt nadruk­ke­lij­ker de samen­wer­king gezocht met par­tij­en uit de stad.

Zo komen er meer bloem­rij­ke ber­men in Amers­foort zodat ver­schil­len­de die­ren zich mak­ke­lij­ker in en door de stad kun­nen ver­plaat­sen. Daar­naast komt dit jaar een voor­stel voor een nieuw afval­in­za­mel­sys­teem die moet bij­dra­gen aan een scho­ne­re stad.
Amers­foort heeft als doel om in 2030 CO2 neu­traal te zijn. Hier­voor moet het ener­gie­ge­bruik van de stad dras­tisch wor­den ver­min­derd en fors wor­den geïnvesteerd in de pro­duc­tie van duur­za­me ener­gie. De doel­stel­ling kan alleen gehaald wor­den met de hulp van diver­se par­tij­en uit de stad en een ver­snel­ling in tech­no­lo­gi­sche en maat­schap­pe­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen.

Amers­foort groe­ne stad
Naast een CO2 neu­tra­le stad in 2030 is een ander speer­punt het ver­gro­ten en koes­te­ren van de ver­schil­len­de soor­ten plan­ten en die­ren in Amers­foort. Om dit te rea­li­se­ren wordt het groen in de stad hier­op inge­richt en met elkaar ver­bon­den. Door bewust te kie­zen voor bepaal­de plan­ten wor­den ook spe­ci­fie­ke dier­soor­ten aan­ge­trok­ken. Door het groen met elkaar te ver­bin­den, ver­plaat­sen de ver­schil­len­de dier­tjes zich ook mak­ke­lij­ker door de stad. Ook moe­ten er in Amers­foort meer vleer­muis­ver­blij­ven komen. Het beter benut­ten van eco­sys­teem­dien­sten wor­den in 2012 ver­kend. Eco­sys­teem­dien­sten zijn dien­sten die de natuur ons levert, zoals bij­voor­beeld een water­ber­ging, leve­ren van zuur­stof, bin­den van CO2, bestrij­den hit­te­stress in de stad en gezon­de leef­om­ge­ving.

Duur­za­me gebou­wen
Con­creet bete­kent dit ook dat de gemeen­te zelf het goe­de voor­beeld wil geven en dat ze ook bin­nen de eigen orga­ni­sa­tie acties onder­neemt die bij­dra­gen aan deze doel­stel­ling. Zo wor­den moge­lijk­he­den voor ver­duur­za­ming van (maat­schap­pe­lijk) vast­goed door inves­te­rin­gen door de markt in beeld gebracht. Ini­ti­a­tie­ven zoals ener­gie­be­spa­ring in de wijk, waar wonin­gen van par­ti­cu­lie­ren wor­den ener­gie­zui­ni­ger wor­den gemaakt, wor­den voort­ge­zet. De komen­de jaren zul­len min­stens 2000 wonin­gen ener­gie­zui­nig wor­den en 20 wonin­gen wor­den ener­gie­neu­traal. Markt­par­tij­en krij­gen ook hier een gro­te­re rol in de vorm van het con­sor­ti­um 033Energie. De kan­sen voor pro­duc­tie van duur­za­me ener­gie wor­den in diver­se samen­wer­kings­ver­ban­den ver­der uit­ge­werkt. In 2012 wordt een kan­sen­kaart voor zon­ne-ener­gie gepre­sen­teerd waar­bij in 1 oog op slag dui­de­lijk is welk dak­op­per­vlak in Amers­foort geschikt is voor het plaat­sen van zon­ne­pa­ne­len.

Samen­wer­king nood­za­ke­lijk
Door net­wer­ken te ver­bin­den en ken­nis te delen moe­ten de doel­stel­ling bereikt wor­den. Er zijn al vele goe­de ini­ti­a­tie­ven van­uit de stad geko­men en dit wordt ver­der gesti­mu­leerd. In Amers­foort zijn veel par­tij­en actief op het gebied van Natuur en Mili­eu­edu­ca­tie (NME) en duur­zaam­heid. Het resul­taat is het Amers­foorts NME-arran­ge­ment, waar­in meer dan 54 par­tij­en hun krach­ten bun­de­len om samen, met behulp van NME, Amers­foort duur­za­mer te maken. Op deze manier kan ook in tij­den van bezui­ni­ging een bij­dra­ge wor­den gele­verd aan het behoud van een groe­ne en duur­za­me stad.