Samenwerken aan een duurzame, groene en schone stad

De gemeente Amersfoort blijft zich inzetten om de stad duurzamer,groener en schoner te maken. Om dit te realiseren heeft het college voor 2012 milieu-uitvoeringsplannen vastgesteld. Daarnaast wordt nadrukkelijker de samenwerking gezocht met partijen uit de stad.

Zo komen er meer bloemrijke bermen in Amersfoort zodat verschillende dieren zich makkelijker in en door de stad kunnen verplaatsen. Daarnaast komt dit jaar een voorstel voor een nieuw afvalinzamelsysteem die moet bijdragen aan een schonere stad.
Amersfoort heeft als doel om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Hiervoor moet het energiegebruik van de stad drastisch worden verminderd en fors worden geïnvesteerd in de productie van duurzame energie. De doelstelling kan alleen gehaald worden met de hulp van diverse partijen uit de stad en een versnelling in technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Amersfoort groene stad
Naast een CO2 neutrale stad in 2030 is een ander speerpunt het vergroten en koesteren van de verschillende soorten planten en dieren in Amersfoort. Om dit te realiseren wordt het groen in de stad hierop ingericht en met elkaar verbonden. Door bewust te kiezen voor bepaalde planten worden ook specifieke diersoorten aangetrokken. Door het groen met elkaar te verbinden, verplaatsen de verschillende diertjes zich ook makkelijker door de stad. Ook moeten er in Amersfoort meer vleermuisverblijven komen. Het beter benutten van ecosysteemdiensten worden in 2012 verkend. Ecosysteemdiensten zijn diensten die de natuur ons levert, zoals bijvoorbeeld een waterberging, leveren van zuurstof, binden van CO2, bestrijden hittestress in de stad en gezonde leefomgeving.

Duurzame gebouwen
Concreet betekent dit ook dat de gemeente zelf het goede voorbeeld wil geven en dat ze ook binnen de eigen organisatie acties onderneemt die bijdragen aan deze doelstelling. Zo worden mogelijkheden voor verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed door investeringen door de markt in beeld gebracht. Initiatieven zoals energiebesparing in de wijk, waar woningen van particulieren worden energiezuiniger worden gemaakt, worden voortgezet. De komende jaren zullen minstens 2000 woningen energiezuinig worden en 20 woningen worden energieneutraal. Marktpartijen krijgen ook hier een grotere rol in de vorm van het consortium 033Energie. De kansen voor productie van duurzame energie worden in diverse samenwerkingsverbanden verder uitgewerkt. In 2012 wordt een kansenkaart voor zonne-energie gepresenteerd waarbij in 1 oog op slag duidelijk is welk dakoppervlak in Amersfoort geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen.

Samenwerking noodzakelijk
Door netwerken te verbinden en kennis te delen moeten de doelstelling bereikt worden. Er zijn al vele goede initiatieven vanuit de stad gekomen en dit wordt verder gestimuleerd. In Amersfoort zijn veel partijen actief op het gebied van Natuur en Milieueducatie (NME) en duurzaamheid. Het resultaat is het Amersfoorts NME-arrangement, waarin meer dan 54 partijen hun krachten bundelen om samen, met behulp van NME, Amersfoort duurzamer te maken. Op deze manier kan ook in tijden van bezuiniging een bijdrage worden geleverd aan het behoud van een groene en duurzame stad.