Duur­za­me maat­re­ge­len voor Nij­mee­g­se bomen

Voor het plan­ten van nieu­we bomen komt de gemeen­te Nij­me­gen aan de Hatert­se­weg met unie­ke onder­grond­se maat­re­ge­len die ervoor zor­gen dat de bomen ten min­ste 40 jaar kun­nen blij­ven staan, zon­der over­last te ver­oor­za­ken met wor­tel­op­druk.

Voor de nieu­we bomen wor­den onder­gronds gro­te kunst­stof bak­ken geplaatst die afge­slo­ten wor­den met een beton­nen dek­sel.

De voor­zie­ning vangt de druk van de boven­lig­gen­de ver­har­ding en de ver­keers­be­las­ting op zodat de boom­wor­tels zich in een los­se, niet ver­dich­te grond op natuur­lij­ke wij­ze kun­nen ont­wik­ke­len.

Hoge grond­wa­ter­stand
De wijk Hatert kampt met een hoge grond­wa­ter­stand. De pla­taan­bo­men die onlangs aan de Hatert­se­weg zijn gekapt, zijn in het ver­le­den zon­der onder­grond­se voor­zie­nin­gen geplant en ken­den daar­door een zeer beperk­te voed­sel­voor­zie­ning. Hier­door zijn gro­te wor­tel­op­druk­pro­ble­men ont­staan en was er spra­ke van een onge­zon­de leef­om­ge­ving voor de bomen.

Het sys­teem wordt deze week geplaatst, eind okto­ber wordt de weg dicht­ge­maakt. Eind novem­ber wor­den 38 nieu­we lin­de­bo­men geplant. Begin decem­ber zijn de werk­zaam­he­den aan de Hatert­se­weg tus­sen de Groot­stal­sel­aan en de Cou­wen­bergstraat gereed.

Bron:
Gemeen­te Nij­me­gen