PvdA Heer­hugo­waard wil een groe­ne en duur­za­me gemeen­te

PvdA Heer­hugo­waard zet de komen­de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen in op een groe­ne en duur­za­me gemeen­te. Dit staat te lezen in het ver­kie­zings­prom­ma 2010 — 2014. De par­tij schrijft in haar pro­gram­ma dat groen een buurt pret­ti­ger maakt om in te wonen, het kin­de­ren de gele­gen­heid geeft om te spe­len en dat het nood­za­ke­lijk is voor het voort­be­staan van vogels en die­ren.

De gemeen­te houdt bij nieu­we bouw­pro­jec­ten en reno­va­ties van buur­ten en stra­ten reke­ning met het groen. Bij de uit­brei­ding, de inrich­ting en het onder­houd van het groen in de wijk kun­nen wijk­be­wo­ners pri­ma betrok­ken wor­den.

Down­load het ver­kie­zings­pro­gram­ma »

Bron:
PvdA Heer­hugo­waard