Apel­doorn ver­groent de bin­nen­stad

De func­tie van onze bin­nen­ste­den is de laat­ste jaren aan het ver­an­de­ren. Steeds meer men­sen bestel­len hun bood­schap­pen en kle­ding onli­ne, waar­mee het inter­netwin­ke­len een gro­te con­cur­rent is gewor­den van de loka­le mid­den­stand. Om de con­cur­ren­tie tegen­stand te kun­nen bie­den, zul­len bin­nen­ste­den dus hun best moe­ten doen om aan­trek­ke­lijk te blij­ven. Dat bete­kent dat naast […]

Wet­hou­der Utrecht opent groot­ste groe­ne dak van bin­nen­stad

Wet­hou­der Mir­jam de Rijk van Mili­eu heeft afge­lo­pen vrij­dag het groot­ste groe­ne dak in de Utrecht­se bin­nen­stad geo­pend. Het dak van de flat aan de Pas­toor van Nue­nen­straat in Wijk C heeft een opper­vlak­te van 460 vier­kan­te meter en is bedekt met 35 sedum-mat­­ten van 500 kilo per stuk.  Het groe­ne dak is een ini­ti­a­tief […]

Bin­nen­stad Den Bosch wordt groe­ner

De gemeen­te Den Bosch heeft beslo­ten dat de muur van de par­keer­ga­ra­ge in de Water­straat ver­groend wordt met klim­op en op de Scha­pen­markt komt een pla­taan. Er wordt ook geke­ken of er aan de Vugh­ter­straat gevel­tui­nen komen. De Bos­sche VVD is een groot voor­stan­der om onze bin­nen­stad groe­ner te maken, maar geeft wel aan ‘daar waar […]

Rot­ter­dam inves­teert in meer groen om bin­nen­stad aan­trek­ke­lijk te hou­den

In het Pro­gram­maplan Bin­nen­stad staat dat Rot­ter­dam streeft naar meer bewo­ners, meer werk­ne­mers en meer bezoe­kers in het cen­trum. Ver­ant­woor­de­lijk wet­hou­der Alexan­dra van Huf­fe­len: “De bin­nen­stad is het klop­pend hart van de stad en enorm belang­rijk voor de Rot­ter­dam­se eco­no­mie. Wij wil­len dat bezoe­kers zich thuis voe­len, er aan­ge­naam door ver­rast wor­den en er lan­ger […]

Eind­ho­ven wil meer groen in de bin­nen­stad

De gemeen­te Eind­ho­ven heeft samen met Tri­ple E, BYTR Archi­tec­ten, Uni­ver­si­teit Leu­ven en Oran­ge Oli­ve het boek­je ‘Greenspots Relo­a­de­d’ gepu­bli­ceerd. Het boek­je laat zien op wel­ke manier de Bra­bant­se bin­nen­stad groe­ner gemaakt kan wor­den, want de gemeen­te Eind­ho­ven wil graag meer groen in de bin­nen­stad. Bur­ge­mees­ter Rob van Gij­zel: “Het groen is in onze stad […]

‘Puntgraaf’ wint plan voor groe­ne entree Leid­se bin­nen­stad

Een samen­wer­kings­ver­band van ate­lier PRO archi­tek­ten en Buro Sant & Co heeft de ideeënprijsvraag voor de her­in­rich­ting van de Lam­mer­markt in Lei­den gewon­nen. Het con­cept Punt­gaaf voor­ziet in het her­stel van het his­to­ri­sche bol­werk, in com­bi­na­tie met een bouw­blok aan stads­zij­de.  “Er is een mooi even­wicht tus­sen groen en steen”, aldus het jury­rap­port. Wegens het […]

Tij­de­lij­ke kan­toor­tuin in Apel­doorn­se bin­nen­stad

Op het braak­lig­gen­de Tivoli-ter­rein in de bin­nen­stad van Apel­doorn is van 29 juli tot en met 1 augus­tus een tij­de­lij­ke kan­toor­tuin met 1.000 m² gras­zo­den en appel- en peren­bo­men gere­a­li­seerd.  In het mini­park hou­den jon­ge ont­wer­pers van onder­zoeks­la­bo­ra­to­ri­um Tus­sen­tijd met buurt­be­wo­ners, wet­hou­ders, eige­na­ren en ande­re geïnteresseerden dis­cus­sies over het tij­de­lij­ke gebruik van braak­lig­gen­de ter­rei­nen en […]

Gra­tis gevel­tuin voor bewo­ners Arn­hem­se bin­nen­stad

De gemeen­te Arn­hem en het  Bewo­ners­plat­form Bin­nen­stad Arn­hem bie­den een aan­tal gra­tis gevel­tui­nen aan. Met als doel om de bin­nen­stad gezel­li­ger te maken en het soci­a­le con­tact tus­sen de bewo­ners te sti­mu­le­ren. Bin­nen­stad­be­wo­ners kun­nen een gevel­tuin krij­gen van 2 meter breed bij 30cm diep (in het voet­gan­gers­ge­bied) tot 45cm diep (bui­ten het voet­gan­gers­ge­bied). Het bewo­ners­plat­form […]

Gro­nin­gen plant extra bomen om bin­nen­stad te ver­groe­nen

De gemeen­te Gro­nin­gen plant eind maart de bomen terug die vorig jaar tij­dens een recon­struc­tie zijn ver­wij­derd. Daar­naast plant de gemeen­te nog extra bomen voor de bin­nen­stad. Hier­mee komt het col­le­ge tege­moet aan de vraag van veel bewo­ners naar meer groen in de bin­nen­stad. Vol­gen­de week wor­den de laat­ste bomen in deze serie geplant. Lees […]

Sub­si­die voor groe­ne bin­nen­stad in Til­burg

De gemeen­te Til­burg heeft € 150.000 sub­si­die ont­van­gen van het minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) voor het groen­ont­werp van de bin­nen­stad. Het minis­te­rie heeft van­uit de Wet ste­de­lij­ke ver­nieu­wing de doel­stel­ling om meer bewo­ners bij het ver­groe­nen van de stad te betrek­ken. De aan­pak die de gemeen­te Til­burg heeft gevolgd voor de ver­groe­ning […]