Rot­ter­dam inves­teert in meer groen om bin­nen­stad aan­trek­ke­lijk te hou­den

In het Pro­gram­maplan Bin­nen­stad staat dat Rot­ter­dam streeft naar meer bewo­ners, meer werk­ne­mers en meer bezoe­kers in het cen­trum. Ver­ant­woor­de­lijk wet­hou­der Alexan­dra van Huf­fe­len: “De bin­nen­stad is het klop­pend hart van de stad en enorm belang­rijk voor de Rot­ter­dam­se eco­no­mie. Wij wil­len dat bezoe­kers zich thuis voe­len, er aan­ge­naam door ver­rast wor­den en er lan­ger blij­ven omdat er altijd wat te bele­ven is.” Een aan­trek­ke­lij­ke bui­ten­ruim­te speelt daar­bij een belang­rij­ke rol.

Samen met ande­re par­tij­en blijft het col­le­ge wer­ken aan een aan­trek­ke­lij­ke­re bui­ten­ruim­te met meer groen, beter gebruik van het water en een mooie uit­lich­ting van mar­kan­te gebou­wen en brug­gen. De ster­ke pun­ten van Rot­ter­dam komen zo beter tot hun recht. De bui­ten­ruim­te moet niet alleen mooi­er wor­den, maar ook uit­no­di­gen om te ver­blij­ven. In het oog sprin­gen­de stra­ten, plei­nen en gebou­wen wor­den aan­ge­pakt. Voor­beel­den hier­van zijn het Stad­huis­plein en Schouw­burg­plein.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

 

 

 

Bron:
Gemeen­te Rot­ter­dam

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.