VVM Mili­eu dos­sier: Bedrij­ven & Bio­di­ver­si­teit

Het Mili­eu Dos­sier accep­teert arti­ke­len die de voort­gang in beleid, onder­zoek en maat­schap­pe­lij­ke res­pons docu­men­te­ren. Bij­dra­gen wor­den beoor­deeld door een redac­tie­team. Bio­di­ver­si­teit blijft een behoor­lij­k­ab­stract begrip, voor­al voor­het bedrijfs­le­ven. Toch heeft dere­cent afge­ron­de Com­mu­ni­ty­of Prac­ti­ce (CoP) ‘Bedrij­ven enBi­o­di­ver­si­teit’ veel opgeleverd,waaronder een inde­ling van­be­drij­ven op basis van hun­re­la­tie met het ecosysteem.Deze inde­ling biedt inzicht in dehan­de­lings­per­spec­tie­ven […]

Weert zoekt bedrij­ven en instel­lin­gen die roton­des wil­len adop­te­ren

Weert is op zoek naar bedrij­ven en instel­lin­gen die een roton­de in de gemeen­te wil­len adop­te­ren (spon­so­ren). In Weert zijn er acht­tien roton­des die in aan­mer­king komen. Voor bedrij­ven is dit een mooie gele­gen­heid om zich te pro­fi­le­ren. En voor de gemeen­te is het een kans om de roton­des, die nu meest­al sober en func­ti­o­neel […]

Groen­ruil: ver­bin­den­de scha­kel tus­sen par­ti­cu­lie­ren, over­he­den en bedrij­ven voor een groe­ne leef­om­ge­ving

Stich­ting Groen­ruil is als nieuw ini­ti­a­tief de cen­tra­le ver­bin­den­de scha­kel tus­sen orga­ni­sa­ties, instel­lin­gen, par­ti­cu­lie­ren, over­he­den en bedrij­ven die zich inzet­ten voor een groe­ne leef­om­ge­ving en natuur­be­houd. Door deze ver­bin­den­de scha­kel wil Stich­ting Groen­ruil de onder­lin­ge samen­wer­king ver­gro­ten. Door par­ti­cu­lie­ren en bedrij­ven bij groe­ne acti­vi­tei­ten te betrek­ken wordt het besef van natuur en groen­be­houd ver­groot en […]

Roer­mond daagt bewo­ners en bedrij­ven uit om omge­ving te ver­groe­nen

De gemeen­te Roer­mond daagt de Roer­mond­se tuin­lief­heb­bers al weer voor het 7de jaar op rij uit om hun voor­tuin, zij­tuin, bedrijfs­tuin, bal­k­on­tuin of gevel­tuin aan te mel­den. De gemeen­te wil hier­mee sti­mu­le­ren dat meer inwo­ners hun tuin ver­fraai­en en daar­mee een bij­dra­ge leve­ren aan het ver­be­te­ren van het woon­ge­not in de eigen wijk. De voor­tuin […]

Nij­me­gen stelt €100.000 beschik­baar voor groen­da­ken woning­cor­po­ra­ties en bedrij­ven

De gemeen­te Nij­me­gen gaat nu ook aan woning­cor­po­ra­ties en bedrij­ven advies geven en sub­si­die ver­le­nen bij het aan­leg­gen van groen­da­ken. In 2011 wordt voor de sub­si­die­re­ge­ling €100.000 beschik­baar gesteld. Deze maat­re­gel past in het stre­ven van de gemeen­te om de effec­ten van kli­maat­ver­an­de­ring tegen te gaan. De sub­si­die bedraagt 50% van de kos­ten die wor­den […]

Sub­si­die­re­ge­ling groe­ne daken voor bedrij­ven en instel­lin­gen in Gro­nin­gen

Van­af 1 febru­a­ri 2010 kun­nen onder­ne­mers sub­si­die aan­vra­gen voor een groen dak in de gemeen­te Gro­nin­gen. Daar­naast ver­soe­pelt de gemeen­te de voor­waar­den voor de sub­si­die­re­ge­ling groe­ne daken, zodat meer aan­vra­gers ervoor in aan­mer­king komen. Er zit dit jaar in totaal 200.000 euro in de sub­si­die­pot. Sinds april 2008 is de sub­si­die­re­ge­ling Groe­ne Daken van kracht. […]

Groe­ne wen­sen van bedrij­ven

Uit inter­views bij bedrij­ven in de gemeen­te Veen­en­daal is geble­ken dat groen rond­om bedrijfs­ge­bou­wen als aan­kle­ding van het bedrijf wordt gezien en bij­draag aan het ima­go van het bedrijf. “Natuur” vindt men belang­rijk, maar niet direct voor de deur. Gro­te­re groe­neen­he­den wor­den door meer­de­re bedrijf­s­ty­pen gewaar­deerd voor pau­ze­wan­de­lin­gen. In ver­band met de zicht­baar­heid en de […]

Recre­a­tief gebruik van groe­ne bedrij­ven ter­rei­nen

Groe­ne bedrij­ven ter­rei­nen die zijn open­ge­steld voor recre­a­tie kun­nen bij­dra­gen aan de rea­li­sa­tie van de doel­stel­lin­gen van het minis­te­rie van LNV rond recre­a­tie, ste­de­lij­ke natuur en het ver­ho­gen van de bij­dra­ge van de pri­va­te sec­tor aan natuur en recre­a­tie. Dit is een van de con­clu­sies uit dit rap­port dat is geba­seerd op enquê­tes onder omwo­nen­den […]

Bedrij­ven in het groen

In deze bro­chu­re zijn na een gron­di­ge voor­se­lec­tie door Land­schaps­be­heer Neder­land en com­men­taar van een klank­bord­groep 12 bedrij­ven­ter­rei­nen met een inte­res­sant groen aspect gese­lec­teerd. Zij geven een goed beeld van wat er moge­lijk is op het gebied van eco­lo­gie, land­schap en recre­a­tie­ve toe­gan­ke­lijk­heid. Naast de beschrij­vin­gen zijn ook enke­le pagina’s gewijd aan de voor­de­len en […]