Groe­ne wen­sen van bedrij­ven

Uit inter­views bij bedrij­ven in de gemeen­te Veen­en­daal is geble­ken dat groen rond­om bedrijfs­ge­bou­wen als aan­kle­ding van het bedrijf wordt gezien en bij­draag aan het ima­go van het bedrijf. “Natuur” vindt men belang­rijk, maar niet direct voor de deur. Gro­te­re groe­neen­he­den wor­den door meer­de­re bedrijf­s­ty­pen gewaar­deerd voor pau­ze­wan­de­lin­gen. In ver­band met de zicht­baar­heid en de vei­lig­heid van het bedrijfs­ge­bouw is de wens in het alge­meen dat groen door­zich­tig is en voor­al niet te hoog. Een klei­ne meer­der­heid is daar­bij van mening dat het groen geva­ri­eerd moet zijn.
Tref­woor­den bij deze publi­ca­tie zijn: beheer, pri­mai­re wen­sen beheer­ders en gebrui­kers