Recre­a­tief gebruik van groe­ne bedrij­ven ter­rei­nen

Groe­ne bedrij­ven ter­rei­nen die zijn open­ge­steld voor recre­a­tie kun­nen bij­dra­gen aan de rea­li­sa­tie van de doel­stel­lin­gen van het minis­te­rie van LNV rond recre­a­tie, ste­de­lij­ke natuur en het ver­ho­gen van de bij­dra­ge van de pri­va­te sec­tor aan natuur en recre­a­tie. Dit is een van de con­clu­sies uit dit rap­port dat is geba­seerd op enquê­tes onder omwo­nen­den van groe­ne bedrij­ven ter­rei­nen en onder werk­ne­mers van aldaar geves­tig­de kan­to­ren. Uit een ander rap­port zijn ook de menin­gen van bedrijfs­ma­na­gers over groe­ne en recre­a­tie­ve bedrij­ven ter­rei­nen opge­no­men.
Tref­woor­den bij dit rap­port: wer­ken in het groen, gezond­heid, natuur­be­le­ving, kan­to­ren ter­rein, ver­groe­ning, kan­toor­werk­ne­mers.