Sub­si­die­re­ge­ling groe­ne daken voor bedrij­ven en instel­lin­gen in Gro­nin­gen

Van­af 1 febru­a­ri 2010 kun­nen onder­ne­mers sub­si­die aan­vra­gen voor een groen dak in de gemeen­te Gro­nin­gen. Daar­naast ver­soe­pelt de gemeen­te de voor­waar­den voor de sub­si­die­re­ge­ling groe­ne daken, zodat meer aan­vra­gers ervoor in aan­mer­king komen. Er zit dit jaar in totaal 200.000 euro in de sub­si­die­pot.

Sinds april 2008 is de sub­si­die­re­ge­ling Groe­ne Daken van kracht. Par­ti­cu­lie­ren rea­li­seer­den sinds­dien met behulp van de rege­ling ruim zes­tig groe­ne daken; in totaal 2.500 vier­kan­te meter. Tot nu toe kon­den alleen par­ti­cu­lie­ren, ver­e­ni­gin­gen van eige­na­ren (VVE’s) en wijk­ver­e­ni­gin­gen namens wijk­be­wo­ners sub­si­die krij­gen. De rege­ling wordt nu ook toe­gan­ke­lijk voor bedrij­ven en instel­lin­gen.

Buf­fer bij hevi­ge regen­val
Groe­ne daken fun­ge­ren als buf­fer bij hevi­ge regen­val en ze trek­ken plan­ten, beest­jes en vogels aan. Daar­naast wer­ken de daken iso­le­rend: ze hou­den in de win­ter warm­te vast en geven ver­koe­ling in de zomer. Ook zor­gen groe­ne daken voor min­der fijn­stof in de lucht.

Duur­zaam­heids­cen­trum
De gemeen­te start een voor­lich­tings­cam­pag­ne om meer bekend­heid te geven aan de voor­de­len van groe­ne daken. Van­af vrij­dag 19 febru­a­ri kun­nen Stad­jers voor infor­ma­tie ook terecht bij het nieu­we Duur­zaam­heids­cen­trum in de Open­ba­re Bibli­o­theek aan de Oude Bote­rin­ge­straat.

Bron:
Gemeen­te Gro­nin­gen