Weert zoekt bedrij­ven en instel­lin­gen die roton­des wil­len adop­te­ren

Weert is op zoek naar bedrij­ven en instel­lin­gen die een roton­de in de gemeen­te wil­len adop­te­ren (spon­so­ren). In Weert zijn er acht­tien roton­des die in aan­mer­king komen. Voor bedrij­ven is dit een mooie gele­gen­heid om zich te pro­fi­le­ren. En voor de gemeen­te is het een kans om de roton­des, die nu meest­al sober en func­ti­o­neel zijn inge­richt, een mooi uiter­lijk te geven. Het stre­ven is om in Weert, als Groen­ste stad van Neder­land, bij­zon­de­re en goed onder­hou­den groe­ne roton­des te creëren.

De bedrij­ven in Weert kun­nen van­af 1 decem­ber mar­kan­te zicht­lo­ca­ties adop­te­ren. Hier­voor scha­kelt de gemeen­te de fir­ma De Roton­de­spe­ci­a­list in. Deze fir­ma neemt de inrich­ting- en onder­houds­kos­ten van de roton­des over van de gemeen­te en sluit ver­vol­gens con­trac­ten met bedrij­ven uit Weert voor een nieu­we cre­a­tie­ve inrich­ting en het groen­on­der­houd.

Groe­ne parels
Het doel van de gespon­sor­de her­in­rich­ting van de roton­des is om van deze loca­ties groe­ne parel­tjes te maken. De gemeen­te bezui­nigt op de onder­houds­kos­ten en maakt tege­lij­ker­tijd een for­se kwa­li­teits­slag qua inrich­ting en onder­houd van de roton­des. De bedrij­ven die een roton­de adop­te­ren, tonen hier­mee zodoen­de tevens hun maat­schap­pe­lij­ke betrok­ken­heid en ver­bon­den­heid met Weert.

Bent u geïnteresseerd?
Bedrij­ven die inte­res­se heb­ben om een roton­de te adop­te­ren kun­nen con­tact opne­men met De Roton­de­spe­ci­a­list via tel. (030) 260 02 13, contact@rotondespecialist.nl of kijk voor meer infor­ma­tie op www.adopteereenrotonde.nu. U vindt daar onder meer wel­ke acht­tien roton­des in aan­mer­king komen voor adop­tie.