Bedrij­ven in het groen

In deze bro­chu­re zijn na een gron­di­ge voor­se­lec­tie door Land­schaps­be­heer Neder­land en com­men­taar van een klank­bord­groep 12 bedrij­ven­ter­rei­nen met een inte­res­sant groen aspect gese­lec­teerd. Zij geven een goed beeld van wat er moge­lijk is op het gebied van eco­lo­gie, land­schap en recre­a­tie­ve toe­gan­ke­lijk­heid. Naast de beschrij­vin­gen zijn ook enke­le pagina’s gewijd aan de voor­de­len en tips. De bro­chu­re is bedoeld voor gemeen­ten, bedrij­ven, pro­ject­ont­wik­ke­laars en ont­wer­pers. De bro­chu­re is tot stand geko­men in het kader van het pro­ject Bedrij­ven en Groen.