Stan­ding Gar­den in Arn­hem wint Green Buil­ding Award 2012

Stan­ding Gar­den in Arn­hem heeft de Green Buil­ding Award 2012 gewon­nen. Dit maak­te jury­voor­zit­ter Elco Brink­man, vir­tu­eel via video aan­we­zig, bekend op don­der­dag 13 sep­tem­ber. Stan­ding Gar­den is een staan­de stei­le groe­ne tuin bestaan­de uit basis­kor­ven, gevuld met een spe­ci­aal sub­straat. Lees hier het vol­le­di­ge en bekijk de film­pjes »  

Green Buil­ding Award 2012 staat in het teken van dak- en gevel­be­groe­ning

Er zijn onge­veer drie­hon­derd pro­jec­ten in het hele land geno­mi­neerd voor de Green Buil­ding Award 2012. Door uw stem uit te bren­gen op de web­si­te www.greenbuildingaward.nl kunt u mee bepa­len wie het mooi­ste groe­ne dak van Neder­land heeft. De award bestaat uit drie ver­schil­len­de prij­zen: een prijs voor klei­ne (tot 250 m²), voor mid­del­gro­te (250 […]

Rabo­bank reikt Stads­land­bouw Award 2012 uit

Rabo­bank daagt onder­ne­mers uit om mee te din­gen naar de eer­ste Rabo  Stads­land­bouw Award 2012. Deze prijs zal wor­den uit­ge­reikt tij­dens de eer­ste nati­o­na­le Dag van de Stads­land­bouw op 8 maart aan­staan­de in Alme­re. Deze sti­mu­le­rings­prijs is bedoeld voor onder­ne­mers en ande­re ini­ti­a­tief­ne­mers die een cre­a­tief, inno­ve­rend en inspi­re­rend idee heb­ben voor een stads­land­bouw pro­ject […]

Park Schin­ke­lei­lan­den wint de Groe­ne Stad Award

Het pro­ject Park Schin­ke­lei­lan­den, pal ach­ter het Olym­pisch sta­di­on in Amster­dam is bekroond met de Groe­ne Stad Award. De ont­werp­prijs­vraag om Groe­ne Stad Award is in het leven geroe­pen door Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH) en de bran­che­ver­e­ni­ging  VHG met als doel  de inte­gra­le samen­wer­king in de hele bouw­ko­lom (dus inclu­sief de groe­ne sec­to­ren) bij pro­jec­ten […]

Alme­lo voor 4e keer win­naar van de Green Flag Award

Alme­lo heeft voor de vier­de keer voor het Goos­sen­maats­park en het Schelf­horst­park de Green Flag Award ont­van­gen. Daar­naast wordt ook in het Abra­ham Lede­boer­park in Ensche­de dit jaar de ‘Green Flag’ gehe­sen. Ensche­de is daar­mee de twee­de stad in Neder­land die de Green Flag Award ont­vangt. In nau­we samen­wer­king met de Alme­lo­se part­nerstad Pres­ton in […]

Zeven geno­mi­neer­den voor Groe­ne Stad Award 2011

Voor de prijs­vraag De Groe­ne Stad Award zijn door bouw­be­drij­ven, pro­ject­ont­wik­ke­laars, woning­stich­tin­gen, (landschaps)architectenbureaus, groen­voor­zie­ners en boom­kwe­ke­rij 18 pro­jec­ten inge­zon­den ter beoor­de­ling. De jury heeft hier­uit 7 pro­jec­ten geno­mi­neerd voor De Groe­ne Stad Award die ook ter plek­ke door de jury zijn beoor­deeld. De jury stond onder voor­zit­ter­schap van Michiel den Ruij­ter, prak­ti­se­rend land­schaps­ar­chi­tect en als […]

Elco Brink­man over­han­digt de Groe­ne Stad Award

Op 5 okto­ber zal de voor­zit­ter van Bou­wend Neder­land Elco Brink­man de Groe­ne Stad Award over­han­di­gen op de vak­beurs Groot­Groen­Plus in Zun­dert. Voor­af­gaand aan de prijs­uit­rei­king zal hij de beurs offi­ci­eel ope­nen. Het doel van De Groe­ne Stad Award is dat ont­wik­ke­laars, bouw­par­tij­en en ste­den­bouw­kun­di­gen gaan inzien dat inte­gra­le samen­wer­king tus­sen de sec­to­ren rood en […]

Prijs­vraag om de Groe­ne Stad Award vraagt aan­dacht voor inte­gra­le samen­wer­king

Het is belang­rijk dat ont­wik­ke­laars, bouw­par­tij­en en ste­den­bouw­kun­di­gen gaan inzien dat inte­gra­le samen­wer­king tus­sen de sec­to­ren rood en groen nodig is om een leef­ba­re omge­ving te creëren. De leef­baar­heid in het ste­de­lijk gebied is nauw ver­bon­den met een goe­de inpas­sing van groe­ne ruim­ten. PPH en VHG heb­ben hier­voor spe­ci­aal de Groe­ne Stad Award in het […]

Groe­ne Stad Award voor groen­pro­ject met inte­gra­le aan­pak

Voor de komen­de drie jaar is het cen­tra­le the­ma van de vak­beurs Groot­Groen­Plus ‘De Groe­ne Stad wordt werkelijkheid!’. Om deze kreet rea­li­teit te laten wor­den, wordt de groen­sec­tor uit­ge­daagd hun gere­a­li­seer­de pro­jec­ten in te zen­den voor de Groe­ne Stad Award. De meer­waar­de van het groen en de inte­gra­le aan­pak staan cen­traal in deze prijs­vraag. Bert […]