Groe­ne Stad Award voor groen­pro­ject met inte­gra­le aan­pak

Voor de komen­de drie jaar is het cen­tra­le the­ma van de vak­beurs Groot­Groen­Plus ‘De Groe­ne Stad wordt werkelijkheid!’. Om deze kreet rea­li­teit te laten wor­den, wordt de groen­sec­tor uit­ge­daagd hun gere­a­li­seer­de pro­jec­ten in te zen­den voor de Groe­ne Stad Award. De meer­waar­de van het groen en de inte­gra­le aan­pak staan cen­traal in deze prijs­vraag.

Bert Gijs­berts, voor­zit­ter van de Bran­che­or­ga­ni­sa­tie VHG zal deze prijs­vraag aan­kon­di­gen tij­dens de ope­ning van de vak­beurs Groot­Groen­Plus 2010, die van 6 – 8 okto­ber in Zun­dert wordt gehou­den.

Boom­kwe­kers en han­de­la­ren, hoveniers/grootgroenvoorzieners, gemeen­ten, pro­ject­ont­wik­ke­laars, (landschaps)architecten en alle ande­re par­tij­en die betrok­ken zijn bij de rea­li­se­ring van groe­ne pro­jec­ten kun­nen aan deze prijs­vraag deel­ne­men.

 

 

 

 

Ini­ti­a­tief­ne­mers
De ini­ti­a­tief­ne­mers zijn Plant Publi­ci­ty Hol­land, Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en vak­beurs Groot­Groen­Plus. De prijs­uit­rei­king van deze prijs­vraag heeft plaats tij­dens de vak­beurs Groot­Groen­Plus van vol­gend jaar.

Ope­ning­tij­den
GrootGroenPlus2010 is geo­pend op woens­dag 6 okto­ber van­af 13.00 – 20.00 en op 7 en 8 okto­ber van 10.00 – 20.00 uur.

Infor­ma­tie
Voor Infor­ma­tie: www.grootgroenplus.nl of kan wor­den gemaild naar info@grootgroenplus.nl »