Alme­lo voor 4e keer win­naar van de Green Flag Award

Alme­lo heeft voor de vier­de keer voor het Goos­sen­maats­park en het Schelf­horst­park de Green Flag Award ont­van­gen. Daar­naast wordt ook in het Abra­ham Lede­boer­park in Ensche­de dit jaar de ‘Green Flag’ gehe­sen. Ensche­de is daar­mee de twee­de stad in Neder­land die de Green Flag Award ont­vangt.
In nau­we samen­wer­king met de Alme­lo­se part­nerstad Pres­ton in Enge­land heeft Alme­lo het ini­ti­a­tief geno­men om als eer­ste stad op het Euro­pe­se vas­te­land in aan­mer­king te komen voor de Green Flag. In 2008 wer­den de eer­ste twee Green Flag Awards uit­ge­reikt aan Alme­lo. Ieder jaar wor­den de par­ken weer beoor­deeld. De twee gemeen­te­lij­ke par­ken heb­ben dit jaar nu voor de vier­de keer de Green Flag ont­van­gen. Dat is geen sine­cu­re vindt wet­hou­der Theo Schou­ten. “Want onge­veer 25% van de geno­mi­neer­den haalt de begeer­de Green Flag niet bin­nen. Als stad moet je steeds een hoger niveau berei­ken om opnieuw dit kwa­li­teits­la­bel te ontvangen.”
 
 
Goe­de samen­wer­king De goe­de samen­wer­king met Ensche­de en Nord­horn, die vorig jaar voor het eerst de award ont­ving, is ook opge­merkt in ande­re ste­den in het Eure­gio gebied. Zo heb­ben Bor­ne en het Duit­se Rhei­ne inte­res­se getoond om geza­men­lijk via een Eure­gio pro­ject het Green Flag con­cept te ver­sprei­den naar ande­re par­ken. Ook onze part­nerstad Deniz­li in Tur­kije heeft belang­stel­ling getoond voor dit kwa­li­teits­la­bel voor par­ken.
Scho­ne­re leef­ge­bie­den De Green Flag Award is een ini­ti­a­tief van The Civic Trust en van Com­mu­ni­ties and Local Govern­ment, een instel­ling die zich toe­legt op ste­de­lij­ke en maat­schap­pe­lij­ke ont­wik­ke­ling waar­bij groen een belang­rij­ke rol speelt. De CLG zet zich in voor ver­be­te­ring van par­ken en scho­ne­re leef­ge­bie­den. Dit jaar werd aan een record­aan­tal van 1288 par­ken een Green Flag Award toe­ge­kend. De Green Flag Award werd voor het eerst toe­ge­kend in 1996 als blijk van erken­ning en waar­de­ring van de bes­te groe­ne ruim­ten in Groot-Brit­tan­nië. Door de publi­ci­teit rond­om de toe­ken­ning van de award wor­den tevens ande­re park­ei­ge­na­ren gesti­mu­leerd om ook te vol­doen aan de hoge kwa­li­teits­ei­sen.
Meer over de Green Flag Award »
——————————————————————————–
Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.