Zeven geno­mi­neer­den voor Groe­ne Stad Award 2011

Voor de prijs­vraag De Groe­ne Stad Award zijn door bouw­be­drij­ven, pro­ject­ont­wik­ke­laars, woning­stich­tin­gen, (landschaps)architectenbureaus, groen­voor­zie­ners en boom­kwe­ke­rij 18 pro­jec­ten inge­zon­den ter beoor­de­ling. De jury heeft hier­uit 7 pro­jec­ten geno­mi­neerd voor De Groe­ne Stad Award die ook ter plek­ke door de jury zijn beoor­deeld.

De jury stond onder voor­zit­ter­schap van Michiel den Ruij­ter, prak­ti­se­rend land­schaps­ar­chi­tect en als weten­schap­pe­lijk onder­zoe­ker ver­bon­den aan de Tech­ni­sche Uni­ver­si­teit Delft.

Den Ruij­ter is posi­tief over de kwa­li­teit van de inzen­din­gen. “Er zijn drie inzen­din­gen bij voor nieu­we ste­de­lij­ke par­ken, waar­bij inten­sief is gezocht naar een eigen­tijds pro­gram­ma. Ver­heu­gend; de inzen­din­gen tonen dat een woon­om­ge­ving aan­trek­ke­lijk en func­ti­o­neel kan wor­den inge­richt tegen gerin­ge kos­ten. In dit vak­ge­bied kan men altijd uit­ste­kend ver­tel­len wat de kos­ten zijn, men is min­der hel­der over de opbreng­sten, zoals de ver­ho­ging van de eco­no­mi­sche waar­de van wonin­gen en de gezond­heid van de bewoners.”  

 

Ini­ti­a­tief­ne­mers
Onder auspiciën van de stich­ting Enten­te Flo­ra­le Neder­land heb­ben de groe­ne orga­ni­sa­ties Plant Publi­ci­ty Hol­land en bran­che­ver­e­ni­ging VHG het ini­ti­a­tief geno­men tot deze prijs­vraag voor gere­a­li­seer­de pro­jec­ten in de woon­om­ge­ving.  Deze  zijn geba­seerd op de inte­gra­le samen­wer­king in de bouw­ko­lom, van opdracht­ge­ver en archi­tect tot en met hovenier/groenvoorziener en boom­kwe­ker.

Nieu­we woon- en werk­om­ge­ving
De ini­ti­a­tief­ne­mers van De Groen Stad zien het als hun mis­sie om door een inter­dis­ci­pli­nai­re bena­de­ring te wer­ken aan een nieu­we woon- en werk­om­ge­ving.  De prijs­vraag toont voor­beel­den van deze inte­gra­le aan­pak, waar­in groen, rood (onroe­rend goed), grijs (infra­struc­tuur) en blauw (water) even­wich­tig zijn gepland, vorm­ge­ge­ven en aan­ge­legd.

Elco Brink­man over­han­digt de prijs
De prijs­uit­rei­king vindt plaats op woens­dag 5 okto­ber tij­dens de ope­ning van de vak­beurs Groot­Groen­Plus in Zun­dert. Elco Brink­man, voor­zit­ter van Bou­wend Neder­land, zal de prijs over­han­di­gen.

De geno­mi­neer­den voor de Groe­ne Stad Award 2011 zijn
De Dui­nen — Mon­ster
Inzen­der: Bin­der Groen­pro­jec­ten BV, Opdracht­ge­ver: Ont­wik­ke­lings­be­drijf De West­land­se Zoom, Mon­ster; Bin­der Groen­pro­jec­ten (Heem) land­schaps­ar­chi­tec­tuur; Bin­der Groen Pro­jec­ten, Por­tu­gaal; Kwe­ke­rij Bron­nen Bomen, Hei­li­ge Land Stich­ting.

De Ver­ti­ca­le Tuin – Amster­dam
Inzen­der en opdracht­ge­ver: Woning­stich­ting Eigen Haard, Amster­dam. Ver­der betrok­ken: Sem­per­green Ver­ti­cal Sys­tems, Zeist; Land­schaps­ar­chi­tect C.A. Wert­heim (Amster­dam) en Hove­niers­be­drijf Eij­kel­boom, Amster­dam.

Heem­park Oos­ter­heem — Zoe­ter­meer
Inzen­der: Inge­ni­eurs­bu­reau Zoe­ter­meer, opdracht­ge­ver: Gemeente.Zoetermeer- Pro­ject­bu­reau Oos­ter­heem. Ver­der betrok­ken: Bouw­be­drijf J. den Bree­jen, Hoofd­dorp; Hoek Hove­niers, Voor­hout (Com­bi 2000).

Mani­fes­ta­tie­wei­de Zui­der­park — Rot­ter­dam
Inzen­der: dS+ V Ste­den­bouw Rot­ter­dam, opdracht­ge­ver: Deel­ge­meen­te Char­lois, Rot­ter­dam. Ver­der betrok­ken: Konink­lij­ke Neder­land­se Berg­sport Ver­e­ni­ging, Ska­ters­ver­e­ni­ging; Neder­land­se Padel Fede­ra­tie; Kwe­ke­rij Rot­ter­dam en omwonenden/verenigingen.

Park Schin­kel­lan­den — Amster­dam
Inzen­der Buro Sant & Co – Den Haag, opdracht­ge­ver: Stads­deel Zuid, Amster­dam. Ver­der betrok­ken: Bouw­be­drijf Heij­mans, Heij­mans Sport en Groen, De Steeg; Boom­kwe­ke­rij Lap­pen, Net­te­tal-Kal­den­kir­chen.

Water­front Maas­ka­des — Rot­ter­dam
Inzen­der: dS+ V Ste­den­bouw Rot­ter­dam, opdracht­ge­ver: Cen­traal bestuur Gem. Rot­ter­dam. Ver­der betrok­ken: Piet Oudolf, Hum­me­lo; Wes­ter­ka­de-Okra Land­schaps­ar­chi­tec­ten, Rot­ter­dam; Gemeen­te­wer­ken Rot­ter­dam.

Zor­ge­loos Groen – Deven­ter
Inzen­der: Heij­mans, Sport en Groen b.v.; opdracht­ge­ver: Woon­be­drijf Ieder1-Deven­ter. Ver­der betrok­ken: Buro Mien Ruijs, land­schaps­ar­chi­tec­ten, Amster­dam;  Hove­niers­be­drijf van Heij­mans Sport en Groen bv; Boom­kwe­ke­rij Boot & Co, Bos­koop-Zun­dert en Lage­schaar Vas­te Plan­ten, Aal­ten.

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.